Show some re­spect, says Pres­i­dent

The Sunday Mail (Zimbabwe) - - FRONT PAGE - Levi Mukarati in Bulawayo

GOV­ERN­MENT will con­tinue pri­ori­tis­ing the wel­fare of Chiefs and ac­cord­ing them re­spect as cus­to­di­ans of Zim­babwe’s land and cus­toms, Pres­i­dent Mu­gabe has said.

The Head of State and Gov­ern­ment and Com­man­der-in-Chief of the Zim­babwe De­fence Forces said this yes­ter­day at the Na­tional Coun­cil of Chiefs Con­fer­ence in Bulawayo.

In his ad­dress to the coun­try’s tra­di­tional lead­ers, the Pres­i­dent also warned “sell­out” land re­form ben­e­fi­cia­ries who are ac­com­mo­dat­ing white for­mer com­mer­cial farm­ers.

Pres­i­dent Mu­gabe said, “Kana ndauya ku­madzishe, ndin­odupika, ndi­nova mwana ku­madzishe. Ndi­nova mwana wet­sika. Ndi­no­fara kuti takachenget­edza tsika dzedu kup­fuura nyika dza­kawanda muAfrica.

“Hondo yatakarwa yeChimurenga haina kuva hondo yekuti titore nyika yedu, ivhu redu chete; nyika yedu ne­masango edu chete. Yakava hondo yekuti tive ne­masimba ekuzvi­tonga, masimba ekuzvi­tonga, masimba ekuchenget­edza mi­rawo yedu yati­nozvi­tonga nayo.

“Tsika hadzi­wore. Vanhu tino uya tichifa, ti­chiora, tichienda. Asi, zviz­varwa nezviz­varwa zvi­nosara net­sika. Saka ti­chiti kana tauya semapoliti­cians, tinobva tati tauya zvino kwatinopi­hwa hunhu se­vana veZim­babwe, kune nhaka yedu tose se­vana veZim­babwe.

“Saka, kuma chief edu tinoti; ram­bai makadaro. Ha­mud­zokere shure. You dare not. Cus­toms don’t re­cede; they will never have that habit. They have a habit of per­ma­nence. Imi muri vakuru vet­sika.”

Pres­i­dent Mu­gabe said he was aware that some chiefs had not ben­e­fited from the Land Re­form Pro­gramme and Gov­ern­ment would rec­tify that.

He said the re­cent pur­chase of ve­hi­cles for tra­di­tion lead­ers was part of Gov­ern­ment’s resolve to im­prove their stan­dards of liv­ing.

“Tine hurombo kuti pa­makore iwaya ndanga ndakuitai varombo ve­varombo, mu­sisina chimiro chakanaka. Ndino­tenda kuti makataura neveLo­cal Gov­ern­ment vakaku­pai pfungwa yeHu­ru­mende kuti aiwa, tin­oda kud­zosera chimiro chenyu, kuti mu­ve­vanhu vanopi­hwa rukudzo, kwete chete nevanhu venyu, asi neHu­ru­mende zvakare.

“Saka chechiposhi, makati mun­oda chek­u­fam­bisa; tikati aiwa, zvakanaka. Vana (Min­is­ter of Finance and Eco­nomic Devel­op­ment Dr Ig­natius) Chombo nevamwe vedu vak­a­bata homwe dze­mari va­choona kuti Madzishe api­hwa mota dza­kasimba, dzine chimiro chakanaka, dzi­nok­wanisa ku­fam­biswa, dza­kasim­bawo, dzinopa vana­mai, madz­i­mai avo ku­fara kuti varidze mupu­ruru.

Saka, ndi­novimba dzichaku­ru­midza ku­uya, mopi­hwa mota id­zodzo.”

The Pres­i­dent said Gov­ern­ment was down­siz­ing farms and would this un­lock more land.

“Ndin­odawo zvakare kuti imi nesu tione kuti mu­matunhu edu nde­vapi vanhu vari pasi penyu vasina kupi­hwa minda. Zve­chok­wadi toona min­is­ter vedu veLands VaMombeshora kuti vo­bat­sirwa sei.

“Vane minda yakakura, 500 hectares, tichadimura; vamwe vane 2 000 va­chiti tinoita mombe, mombe ngadzir­im­irwe sora. . .Any­way, tinosun­girwa kuti patinopi­hwa kwete kuti nekuti iwe uri mukuru un­o­sun­girwa kuwana 2 000 (hectares); ha­tidi. Say we move you to­day from that post, uyu ari ku­uya ac­ha­zowanawo 2 000 here? Any­way, iye zvino tin­oda ku­tarisa kuti minda mikuru-kuru ndeipi in­osun­girwa kudim­burwa tipe vamwe zvip­iece zvip­iece.”

Re­gard­ing land re­form ben­e­fi­cia­ries who were fronting for white for­mer com­mer­cial farm­ers, Pres­i­dent Mu­gabe said, “Ivhu redu ri­rambe riri mu­maoko edu. Va­nenge vagov­erwa minda vasa­funge kuti va­pi­hwa ivhu. Ivhu harip­i­hwe munhu, ri­noy­era. Ivhu nderenyika. Iva munhu anoshan­disa ivhu chete, mang­wana rinopi­h­wawo mumwe.

“Kuti bhunu tarir­wisa, tari tanda muno mun­yika ronzi rakuda kudududza ku­uya nen­jere; ‘toku­pai ma­trac­tor ekurim­isa, toku­pai ma­cen­tre pivot ekudiridzisa. Ahh, tinon­goda kuku­bat­sira kurima, garai zvenyu kud­horobha kana muchida; kana tako­hwa to­go­v­ana’.

“Aiwa, ha­pana izvozvo. Kutengesa kwatava kuita kuti nyika itorwe nemab­hunu zvakare. Ha­tidi, ha­tidi, ha­tidi! Vari kuzvi­ita vana venyu (ve­mu­matunhu enyu ma chief), vakan­gopi­hwa ma­pu­razi, kupi­hwa mazita chete kuti vatiwo tine ma­farm asi vasin­gagone ku­mashan­disa, vasin­gade zvakare ku­mashan­disa nekuti va­nenge vaine mabasa, vamwe va­cho­mu­mad­horobha, voti ri­mai to­zo­go­v­ana mari. Ha­tidi izvozvo, ha­tidi kutengesa. Ngazvirege kuitwa.”

Added the Pres­i­dent: “Seven­ze­sai minda. Kana waona usisade ku­seven­zesa munda iwowo tiudze zviri pachena; kwete kuita chivande uch­inzwanana nez­ib­hunu riri kub­vaku Jo­han­nes­burg, rad­zoka nekuti rakam­benge rir­imuno ndokusiya magejo ne­ma­trac­tor ri­chiti ro­zowana mad­zokero.

“Oth­er­wise, iwe neb­hunu rako tino kuti hamba! Ehe. Nekuti nyika yakar­wirwa. Ti­noziva kwatak­abva, kushushwa kwaitwa vanhu vedu nemab­hunu. Imi Madzishe mu­ran­garire, muve neruzivo of the real sit­u­a­tion our peo­ple went through.

“Iye zvino, bhunu raaku­uya se­hwai; so hum­ble sekunge vasina zvi­tadzo zvavakaita. Aiwa, ngav­a­gare kuJo­han­nes­burg ikoko.”

Pres­i­dent Mu­gabe thanked chiefs for sup­port­ing Com­mand Agri­cul­ture.

“Tino­ten­dawo nebasa ra­makaita kut­si­gira Com­mand Agri­cul­ture yedu yatakaita strat­egy ye last year. Vamwe vakanga va­chiti hazvim­boshanda izvi, mab­hunu apa mhiri paZam­bezi varikuZam­bia vaiseka va­chiti vakati­tanda; in­zara yoga yoga kuZim­babwe.

“Asi gore rino taka­van­yaradza; we shut them up. Tiri kuda ku­pamhidza zvakare gore rino. Tiri kuenda kuLu­pane nezuro, (Agri­cul­ture Min­is­ter Joseph) VaMade vakati tiri paair­port ndingam­b­o­taura nemi here? Ndikati, ah, sure. Zvikanzi zvan­daudzwa maer­erano nezveku­mu­soro uko ndezvekuti mazuva maviri matatu kuchauya mvura. Ino uya in­emab­hanan’ana.

“Irikusundwa nemhepo iri kubva Botswana, kuSouth Africa. Ndikati zvakanaka. Ishoko rakanaka ra­mandi­udza. Ehe, heyo hanzi iri ku­uya … Yanayaka, isu tak­a­batana sema­bataniro atakaita last year nevakat­i­tungamirira tori­maz­vakare towana.

“Mose muri kuti matura edu azere; ndonyaya yatisina ku­funga ti­chiti kurima, kurima, kurima; kokuko­hwa, kuko­hwa, kuko­hwa? Ne­matura azara mochi isa kupi?”

The Pres­i­dent continued: “Tanga ti­sati tasvika pakushan­disa chose; hongu chimwe tino­gaya se­hupfu, chimwe tino­gaya chi­ite stock feed. Ha­meno shamwari dzedu va­zova vakadii kana kwaita nzara ikoko ku­mu­soro kune vechiFrench.

“MaFran­co­phone, vanaana chibage havavade. Van­oda midzi yavo; cas­sava ne rice. Taakusun­girwa kuita value ad­di­tion, in­dus­tri­al­i­sa­tion and grow lots of things and ex­port. Ndoop­fungwa dzati­nadzo dzekuita ex­port, go higher. Zim-As­set says go higher.”

— Pic­ture: John Man­zongo

Pres­i­dent Mu­gabe and the Pres­i­dent of the Chiefs Coun­cil, Chief For­tune Charumbira, at the an­nual Na­tional Coun­cil of Chiefs Con­fer­ence in Bulawayo yes­ter­day.

Newspapers in English

Newspapers from Zimbabwe

© PressReader. All rights reserved.