Capitalweek : 2019-01-04

Industry : 64 : 64

Industry

I ndustry ᛡˊ ੝ ̗ڡ ゃ⪒ CAPITALWEEK ѣᝨ᧛ᮩտඋʾᬌ Ǎழनࢺவ᭧Ὂ ࣲ˟࠮ழनࢺᄊڂ ጉг൓ڀ҂ᭊර ቫὊఀඡएʾᛡ҄ጞʾᮕᝠழनࢺՏඋ ʾᬌ Ǎ੝ ڡ̗नԧઆᠫѷԪژڡ આ ᠫʾᛡॖ־Ὂ ࣲܙᤴੋஆቌᒰ Ǎ ःߛவ᭧Ὂಪ૶ੈ̓฾ካὊᮕᝠ ࣲ ˗రःߛੋ࠲ግᝠᒰ ࣱ̣வዛὊͰ̆ ᄊࣲ ࣱ̣வዛὊԝӑևరጞ ˔థὊͰ̆ ᄊࣲ ˔థ̿ԣᄊࣲ ˔థǍ ܸ๎๼෢᷁᧛ˀ૱ ࠟ᮳Ԅ ڡ᷁ˤह ڲ ᩬゃ〜Ꮒ䘕ᩦ઱ᩜᦾᲬ಄ѝթ喑Წ಄ڤิ䊲䷊ᩣ⯷ ᱧч喑ᅑڣ᭜哆๡ᝬЮ ک䶫γⴚ᱌͇㐖⮱䭟ᓎᕔвࣷ䪬᱌䨭ਜ਼㻱὎⮱᜽䪬ᕔ喑ᩣ⯷㶕⣝ᄳᰡߍ⾮ܧȡ ࣹԧ᝽҆ ˭ҫಚ ᦌ᪚ ౄᮻ ஡ 64 ੈ̓ࠫ᣿ԝ ᣃ࠵ևరᄊ౜ ڱ આᠫ ಴౶ᤉᛡእӭ೛ေǎ ࣲ˨ՑὊ஋ኖ ᭧֗۳వ᭧ᄱ̉ॖ־ʾὊ ౜̗ڡ ڱ ᡌҹ ᡲᬤ ڡ̗࠵ևరնဘ௚௭ᄊᣃ ڀ ໦ፂǍ Цʹ౏ᄺὊ஋ኖ᭧NJ۳వ᭧὆ੇ̔ܙᤴ὇ ˁ౜ ڱ ᡌҹ ښʷࠀᄊូடևరяδેᣗ ूᄊ൤ᄱТভὊધགͯᎶ۳వΔેʷᒱǍ ఞᤉʷ൦ڡ ᝯὊ஋ኖધགᄊԫӐ௧Т᪄Ὂ ᤩ᣿۳వ᭧ᡌҹతጼхࠀ̀౜ ڱᄊஆᄞৱцǎ Цʹ౏ᄺὊ౜ ڱ अᦊધག὆౜ ˼ڱ ག὇ड़ड़ѣဘ ښ ஋ኖஈؓ̿ԣ۳వ᭧ఀ ඡएअᦊὊඋ ݠ ࣲ థnj ࣲ థ̿ԣ ࣲ థὙ౜ ڱ ᮇᦊધག὆౜ ڱ Ӯག὇Ѷࠫऄ஋ኖᣁՔஆጋ̿ԣ۳వ ᭧ఀඡएᮇᦊὊඋ ݠ ࣲ థnj ࣲ థ̿ԣ ࣲ థǍ ᭊ᜶ૉѣᄊ௧ὂፃ᣿їᣃևరᄊᣃ ү໦ፂցὂᠫవ࣊ڤԫ४ᡕ౏ᡕþᐓ௚ÿὂ ۳̆஋ኖᮕరᄊԫӑ὆ӊ઺ࠫ஋ኖஊ౛ ̿ԣஆጋᄊᮕర὇Ὂ౜ ڱ ᡌҹड़ड़ᮗџ ஋ኖ̿ԣ۳వ᭧ဋЏ᣺҂ધགὊඋ ݠ Ὂ ࣲ థᩙ׬᭧ሥᯫ൓ᣁ᠇Ὂ ౜̗ڡ ڤ࣊ښڱ Ӱभ஋ኖࠕ౛ᄊᮕరʾὊ˷̆ ࣲ థेథ᜹अὊ൓థࣃፃन ݽ ѣ ဘፐࠫஆᄞὊᏫ஋ኖ᭧ښ ࣲ థܽ ᛡؗភஃેᯫݓ ੝᠞੦۳వ௚ᆸࠕ౛η આᠫ಴౶Ὁ஋ኖஈؓ ఀඡएअᦊ௧˼ གἻ஋ኖᣁՔ ۳వ᭧ᮇᦊ௧Ӯག ឭ౧ݠ ࣲ௧ևరఀඡएण᫂ᄊὊࣲʷ ࣲѷ௧ևర ڀॆᄊʷࣲǍ ͧᬤᅌ೥ஈ ࣉӑѓीὂ঴ʹ࣊ڤఀඡ एᤪ൦᜹ᮇ ڀ ᗀὊͮ᧘གۢ࣊ښ͉̿૱ ᧚ᄊࣜүʾὂ۳వ᭧նဘևరअᦊीஈ Ǎؓ ࣲ࠲௧Ιᭊ঴᧚ፙ፞࠭अᄊ᣿ ሮὊʼپ एབྷ࣊ۢጳ ڀ ᗀ࠲௧ܸഐဋ̃ ͈ὊᏫ᧘གۢ࣊ᄊஈؓࣨएʷࠀሮएʽ ԩх̆஋ኖូடቇᫎǎ ښ ፃԋ̀ᤌ፞ ࣲᄊԝःߛὊ˗ቫΙፌ὆ழनࢺ὇ˁᩙ ښ׬ ࣲࣃፃԧၷᤤᣁὊ ࠲˷ࣲ ௧ःߛևరፙ፞ઔӤᄊʷࣲǍ౜ ڱ આᠫ ኖ႕ԩх̆஋ኖ᭧̿ԣ۳వ᭧ᄊͯᎶԫ ҮὊᄬҒ஋ኖቫअᦊஈؓᆸࠀὊదѾ̆ ஃ୞౜ ڱͥϙὊ౜ ڱ Цܬᡔᮩஆᄞ఻͘Ὂ ࣳ˅ᴝ݀੝͍ႀ̆ፇካˊ፛ᄊ᫹८ভ̿ ԣᩙ׬᜻വᄊੇ᫂ভὊஆᄞ᛫ဘ˷࠲ఞ ҫቊѣὂፙ፞଎ᕛͰͥϙᄊᴝ݀੝͍ǎ Պጳۢ࣊ևరͯᎶదਫ਼ࣀपὊʷጳ̿ԣ ू̄ጳևరअᦊնဘஈؓὂͮ᧚ᄊஈؓ ௧̿ླྰ͉ಫ˞۳ᆩǍʼپ ጳੇ̔བྷए ѷᡖҹʾᛡὂၹͱߴ԰य़὆ੇ̔᭧ሥ ழनࢺ᭧ሥ὇ᛦ᧚ᄊ࣊ڤఀඡए۳వ ڀ ᗀᒰ Ǎࣱඵࣲ ᭊරቫᮕ฾Ὁ ࣲᮕᝠᩙ׬᭧ሥՏඋ ʾᬌ Ἳᩙ׬᧛ᮩʾᬌ ࣲᭊර࠲ܫ̆ે፞ଊअᄊ᣿ ሮὊХ˗ʷጳ̿ԣू̄ጳᩙ׬᧚͉࠲ሷ ˗దܙὊͮతጼஈؓࣨएТ᪄ᄺ஋ኖូ டቇᫎǍ ஈ೥ښ ࣉӑ஍ऄѓी̿ԣ᠔ ˼ҧ҄ጞʾὂी̄ጳ̿ԣʼپ ጳᩙ׬࠲ ڀ፞ण ᗀᡖҹὂᮕᝠ ࣲᩙ׬᭧ሥѬ ѿտඋʾᬌ ࢻԿὊःߛઔӤʾὊ੝ ͉˷࠲ѣဘ ڀូǍ፬Ռ౏ᄺὊੈ̓ᮕᝠ Лࣲ ڎ׸ֶ੝ᩙ׬᭧ሥՏඋᬌ Ὂ ᩙ׬᧛ᮩʾ໏ Ǎ ࣲᮕᝠழनࢺʾ໏ एඡఀڤ࣊ ښ ࣲ థ˨Ց᜹ᮇ ڀ ᗀὊᄬҒԝӐဋ ڀ ᗀᒰ ඵ˗ࣲࣲ ᏫὊࣱ ࣲ థ঴᧚ᩙ׬ Տඋᣁ᠇г ൓ᆸᝣ̀ևరͯᎶʾᛡǍЦʹѬጳ౏ᄺὊ ेҒևరͯᎶѼலὉ࣊ڤఀඡएે፞ʾ ᛡἻՊጳۢ࣊ևరͯᎶదࣀप Ιፌቫᮕ฾Ὁ Ἳઆᠫʽ๩ ڡژ வ᭧Ὂಪ૶ੈ̓฾ካὊᮕᝠ ژ ڡ ঴᧚Ιፌፙ፞ܙҪὊͮԪืથဋʽӤ ̿ԣഎ᭧͉ʾᛡફግὊᮕᝠ ڡژࣲ

© PressReader. All rights reserved.