OH­JEL­MA Vuo­ria­sen­to

Täl­lä vii­kol­la kes­ki­tym­me saa­maan yh­tey­den maa­han. Kun si­nul­la on hy­vä pe­rus­ta, asennot ovat va­kaam­pia ja ta­sa­pai­noi­sem­pia. AVAINASENTO

Aloittelijan Jooga - - 2. Viikko Asennot -

l Vii­me vii­kol­la ko­kei­lit vuo­ria­sen­toa (s. 29). Nyt kun olet pe­reh­ty­nyt pe­rus­tek­niik­kaan, on ai­ka tar­kas­tel­la asen­non ra­ken­tu­mis­ta hie­man tar­kem­min. Sa­moin kuin pe­rus­ta mää­rit­te­lee, kuin­ka kes­tä­vä ra­ken­nus on, on joo­gas­sa alus­taan yh­tey­des­sä ole­val­la ruu­mii­no­sal­la kes­kei­nen roo­li lo­pul­li­sen asen­non laa­duk­kuu­den kan­nal­ta.

l Vuo­ria­sen­nos­sa jal­ka­te­rät muo­dos­ta­vat pe­rus­ta­si. Ase­tu asen­toon ja tun­nus­te­le si­säl­tä­päin, mil­tä se tun­tuu. Tee tar­peel­li­set pie­net muu­tok­set, jot­ta asen­to on mah­dol­li­sim­man oi­keaop­pi­nen. On hy­vä aloit­taa kei­nut­ta­mal­la ke­hoa va­ro­vas­ti puo­lel­ta toi­sel­le, sit­ten eteen- ja taak­se­päin. Löy­dä ta­sa­pain­opis­te, jos­sa pai­no ja­kau­tuu ta­sai­ses­ti mo­lem­mil­le ja­loil­le ja ke­hon etu­ja ta­kao­sal­le.

l Kun pe­reh­dyt asen­toon pa­rem­min, huo­maat, et­tä se muo­dos­taa läh­tö­koh­dan mo­nil­le seis­ten teh­tä­vil­le asen­noil­le. Har­joit­te­le si­tä ai­na, kun si­nul­la on va­paa het­ki, ja huo­maa, kuin­ka se vai­kut­taa niin ryh­tii­si kuin läs­nä­oloo­si­kin.

Ai­ka: 60 mi­nuut­tia

Tark­kai­le aja­tuk­sia­si, kun har­joit­te­let täl­lä vii­kol­la. Kes­ki­ty sii­hen osaan ke­hoa, jo­ka kos­ket­taa mat­toa ja vie pai­noa koh­ti alus­taa miet­ti­mät­tä lii­ak­si, mil­tä asen­non ”pi­täi­si näyt­tää”. Pa­lau­ta aja­tuk­set ny­ky­het­keen, tark­kai­le jal­ka­te­riä­si ja si­tä, mil­tä asen­to tun­tuu si­säl­tä­päin. Pai­na iso- ja pik­ku­var­paan ty­viä alus­taan. Ve­dä nilk­ko­ja pois toi­sis­taan nos­taak­se­si hol­vi­kaa­ria ylös.

ISETIUSETNEN

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.