Joh­dan­to PRANAYAMAAN

Aloittelijan Jooga - - 6. Viikko Asennot -

Tä­män joo­ga­kurs­sin alus­sa opit joo­ga­hen­gi­tyk­sen vat­saan (s. 36). Täl­lä vii­kol­la viem­me hen­gi­tyk­sen as­ke­leen pi­dem­mäl­le eri­tyi­sen hen­gi­tys­har­joi­tuk­sen avul­la. En­sik­si voi ol­la kui­ten­kin hyö­dyl­lis­tä tun­tea hie­man joo­gan hen­gi­tys­har­joi­tus­ten taus­taa.

l Joo­ga­fi­lo­so­fias­sa hengitys on yh­tey­des­sä ”pra­naan” – kaik­kien elä­vien olen­to­jen ener­gi­aan. Pra­na viit­taa myös ener­gia­vir­taan, jo­ka kul­kee ke­hos­sam­me ylös­päin, sii­hen, jo­ka luo­daan jo­kai­sel­la si­sään­hen­gi­tyk­sel­lä. Jos nyt ve­dät sy­vään hen­keä, tun­net hetkessä olo­si ener­gi­sem­mäk­si ja ke­vyem­mäk­si. Apa­na, pra­nan vas­ta­koh­ta, puo­les­taan lii­te­tään ener­gian kul­kuun alas­päin ke­hos­sa ai­na hen­git­täes­säm­me ulos. Tä­män voi tun­tea it­se hen­git­tä­mäl­lä hi­taas­ti ulos – huo­maa, kuin­ka tun­net olo­si rau­hal­li­sem­mak­si ja ren­tou­tu­neem­mak­si, ikään kuin ener­gia­si va­joai­si alas­päin.

l Pra­nay­amal­la – joo­ga­har­joi­tuk­sil­la, jois­sa kont­rol­loi­daan hen­gi­tys­tä – voi ol­la mo­nia po­si­tii­vi­sia vai­ku­tuk­sia, ku­ten mie­hen rau­hoit­ta­mi­nen, ener­gi­syy­den li­sää­mi­nen, kes­kit­ty­mis­ky­vyn, tah­don­voi­man ja lu­juu­den kas­vat­ta­mi­nen. Seu­raa­val­la si­vul­la tu­tus­tum­me har­joi­tuk­seen, jo­ka aut­taa ke­ho­si ta­sa­pai­noon.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.