Joh­da­tus joo­gaan

Tu­tus­tu ta­poi­hin, joil­la joo­ga voi hyö­dyt­tää si­nua!

Aloittelijan Jooga - - Sisältö -

On vai­kea to­del­la ym­mär­tää, kuin­ka suu­ri vai­ku­tus joo­gal­la voi ol­la elä­mää­si, en­nen kuin ko­kei­let si­tä it­se. Ih­mi­set ker­to­vat liik­ku­vuu­ten­sa ja voi­ma­ta­so­jen­sa ko­hen­tu­neen se­kä ta­sa­pai­non­sa ja kes­tä­vyy­ten­sä pa­ran­tu­neen. Hyö­dyt ei­vät kui­ten­kaan suin­kaan ole ai­noas­taan fyy­si­siä. Sen li­säk­si, et­tä nu­kut pa­rem­min, tu­let myös tun­te­maan olo­si ren­tou­tu­neem­mak­si, rau­hal­li­sem­mak­si ja kes­kit­ty­neem­mäk­si. Joo­ga voi li­säk­si an­taa si­nul­le kuu­lu­vuu­den tun­net­ta, jol­lais­ta on vai­kea saa­vut­taa mil­lään muul­la ta­val­la. Rolf Ga­te­sin, Me­di­ta­tions from the Mat -teok­sen kir­joit­ta­jan sa­nat se­lit­tä­ne­vät asian par­hai­ten:

”Kun kuu­len sa­nan ”joo­ga”, näen au­rin­gon­va­lon lois­ta­van si­sään py­hän huo­neen ik­ku­nas­ta. Kuu­len syk­syn leh­tien vä­ri­se­vän ke­vyes­sä tuu­les­sa si­ni­sen tai­vaan al­la. Tun­nen ke­sän läm­mit­tä­män jär­ven ku­tit­te­le­van nilk­ko­ja­ni, kun sen pin­ta sa­mal­la hei­jas­te­lee ih­meel­li­ses­ti si­tä ym­pä­röi­viä vuo­ria.

Muis­tan huo­neel­li­sen ih­mi­siä ve­tä­mäs­sä hen­keä sy­väl­le keuh­koi­hin­sa en­sim­mäis­tä kertaa ko­ko päi­vä­nä. Koen iloa, jo­ka on lii­an suur­ta sa­noin ku­vail­ta­vak­si. Si­tä joo­gan ym­mär­tä­mi­nen tar­koit­taa: et­tä löy­tää ko­din täs­tä hen­gi­tyk­ses­tä, täs­tä ke­hos­ta, täs­tä het­kes­tä.”

Saa­dak­se­si joo­ga­har­joi­tuk­ses­ta­si mah­dol­li­sim­man pal­jon ir­ti si­nun kan­nat­taa tu­tus­tua joo­gan his­to­ri­aan. Sa­nal­la ”joo­ga” on mo­nia mer­ki­tyk­siä, mut­ta mer­ki­tys, jon­ka useim­mat ym­mär­tä­vät, on ” liit­tää” tai ”yh­dis­tää”. Vaik­ka jot­kut joo­git us­ko­vat, et­tä me kaik­ki olem­me yh­tä – ei­kä mi­tään yh­dis­tet­tä­vää siis ole – on ta­voi­te luo­da ta­sa­pai­no aja­tus­tem­me, ke­hom­me ja sie­lum­me vä­lil­le, ja toi­saal­ta myös mei­dän it­sem­me ja ym­pä­ris­töm­me vä­lil­le. Si­ten voim­me löy­tää si­säi­sen rau­han ja myö­tä­tun­non, jo­ta mo­net elä­mään­sä kai­paa­vat.

Fyy­si­sel­lä joo­gal­la, jo­ta ny­ky­ään har­ras­te­taan, on juu­ret in­tia­lai­ses­sa fi­lo­so­fias­sa ni­mel­tä Ve­dan­ta. Si­tä käy­tet­tiin pää­asias­sa val­mis­tau­tues­sa me­di­taa­tioon, jon­ka avul­la py­rit­tiin saa­vut­ta­maan si­säi­nen rau­ha. Joo­gan toi­vat län­si­maa­il­maan B.K.S. Iyen­gar ( jo­ka ke­hit­ti iyen­gar­joo­gan, s. 12) ja K. Pat­tab­hi Jois (as­tan­ga­joo­gan isä, s. 15) Sen jäl­keen on ke­hi­tet­ty lu­kui­sia joo­ga­la­je­ja (s. 14-15), mut­ta pää­mää­rä niil­lä kai­kil­la on sama – har­joi­tus­muo­to, jo­ka aut­taa löy­tä­mään si­säi­sen rau­han, ul­kois­ta voi­maa ja tar­vit­ta­vat työ­ka­lut elä­män elä­mi­seen so­pusoin­nus­sa to­del­li­sen oman it­sen­sä kans­sa. Ei ole ih­me, et­tä joo­gas­ta on tul­lut niin suo­sit­tua!

Löy­dä it­sel­le­si so­pi­va joo­ga­la­ji

Joo­ga on ai­na vain suo­si­tum­paa, ja uusia ta­po­ja har­joit­taa joo­gaa kek­si­tään jat­ku­vas­ti – on kaik­kea pa­ri­joo­gas­ta ( joo­gaa pa­rin kans­sa) ak­ro­joo­gas­ta ( joo­gan ja ak­ro­ba­tian se­koi­tus) ja il­ma­joo­gas­ta ( joo­gaa tra­pet­sil­la) vie­lä epä­ta­van­omai­sem­piin la­jei­hin, ku­ten nau­ru­joo­gaan, olut­joo­gaan ja koi­ra­joo­gaan – joo­gaa yh­des­sä koi­ra­si kans­sa.

Kar­tu­tet­tua­si joo­ga­ko­ke­mus­ta­si si­nul­la on ha­lu­tes­sa­si ai­kaa eri­kois­tua, mut­ta tois­tai­sek­si riit­tää, et­tä lis­taam­me muu­ta­man ta­val­li­sim­man joo­ga­la­jin, jot­ka va­lot­ta­vat si­nul­le joo­gan tar­joa­mia mah­dol­li­suuk­sia. Ky­sy it­sel­tä­si, mi­tä kaik­kein eni­ten ha­luat joo­ga­har­joi­tuk­sel­la­si saa­vut­taa, ja kun sit­ten olet val­mis vie­mään joo­ga­har­ras­tuk­se­si seu­raa­val­le ta­sol­le, voit va­li­ta la­jin, jo­ka so­pii par­hai­ten juu­ri si­nul­le.

lo­len kiin­nos­tu­nut staat­ti­sis­ta asen­nois­ta ja ke­hon pe­rus­teel­li­ses­ta lin­jauk­ses­ta

Ko­kei­le: Iyen­ga­ria. Tä­mä B.K.S. Iyen­ga­rin ke­hit­tä­mä joo­ga­la­ji vaa­tii

Voit alen­taa ve­ren­pai­net­ta, huo­noa ko­les­te­ro­lia ja stres­si­ta­so­ja ja pie­nen­tää si­ten ris­kiä­si sai­ras­tua sy­dän ja ve­ri­suo­ni­tau­tei­hin. New York Uni­ver­si­ty

suur­ta tark­kuut­ta. Sik­si se tar­jo­aa hy­vät läh­tö­koh­dat mui­den joo­ga­la­jien har­joit­ta­mi­seen myö­hem­min. Juu­ri Iyen­gar esit­te­li myös apu­vä­li­nei­den, ku­ten pa­li­koi­den ja vöi­den, käy­tön, jo­ka aut­taa si­nua naut­ti­maan asen­non kai­kis­ta hyö­dyis­tä jo en­nen kuin saa­vu­tat op­ti­maa­li­sen liik­ku­vuu­te­si. Usein täs­sä joo­ga­la­jis­sa asen­to­ja pi­de­tään mui­ta la­je­ja kau­em­min. Se kas­vat­taa voi­maa, liik­ku­vuut­ta ja tie­toi­suut­ta. Iyen­gar ke­hit­ti myös sar­jo­ja, jot­ka lie­ven­tä­vät stres­siä ja pa­ran­ta­vat fyy­si­siä sai­rauk­sia.

lha­luan joo­gaoh­jel­man, jos­sa siir­ry­tään sol­ju­vas­ti asen­nos­ta toi­seen.

Ko­kei­le: Vi­ny­asaa. Vi­ny­asa tar­koit­taa ”täs­mäl­li­sel­lä ta­val­la jär­jes­tet­tyä”, ja vi­ny­asa­tun­nil­la asennot seu­raa­vat toi­si­aan niin, et­tä siir­ty­mä nii­den vä­lil­lä ta­pah­tuu sau­mat­to­mas­ti sol­juen. Tä­mä joo­ga­la­ji tuo sik­si har­joi­tuk­seen me­di­ta­tii­vi­suut­ta. Vi­ny­asa tar­koit­taa li­säk­si asen­to­sar­jaa (ma­ta­la lank­ku, ylös­päin kat­so­va koi­ra, alas­päin kat­so­va koi­ra), jo­ta voi­daan tois­taa au­rin­ko­ter­veh­dyk­ses­sä tai mil­loin ta­han­sa har­joi­tuk­sen ai­ka­na.

lha­luan ko­van fyy­si­sen har­joi­tuk­sen Ko­kei­le: Hot joo­gaa, jo­ka alun pe­rin liit­tyi bik­ram­joo­gaan.

Mo­net joo­ga­sa­lit tar­joa­vat huo­nei­ta, jois­sa läm­pö­ti­la vaih­te­lee 30:stä jo­pa 50:een. Vaik­ka kor­keat läm­pö­ti­lat li­sää­vät hi­koi­lua, min­kä us­ko­taan aut­ta­van ke­hoa pää­se­mään eroon epä­toi­vo­tuis­ta myr­kyis­tä, on tär­ke­ää ol­la ra­sit­ta­mat­ta it­se­ään lii­kaa. Mo­net tun­te­vat olon­sa liik­ku­vam­mik­si läm­mön ta­kia, mut­ta se voi myös li­sä­tä louk­kaan­tu­mis­ris­kiä.

Kah­dek­san vii­kon päi­vit­täi­nen joo­ga­har­joit­te­lu pa­ran­si unet­to­muu­des­ta kär­si­vien unen­laa­tua mer­kit­tä­väs­ti. Har­vard Uni­ver­si­ty

Ha­luan op­pia li­sää joo­gan hen­gel­li­ses­tä puo­les­ta

Ko­kei­le Si­va­nan­daa. Si­va­nan­da­tun­nit al­ka­vat usein au­rin­ko­ter­veh­dyk­sil­lä, joi­ta seu­raa 12 pää­asen­toa – useim­mat niis­tä ku­vail­laan täs­sä kir­jas­sa. Asen­to­jen li­säk­si tä­mä joo­ga­la­ji kes­kit­tyy myös hen­gi­tyk­seen (pra­nay­ama), ter­veel­li­seen kas­vis­ruo­ka­va­lioon, po­si­tii­vi­seen ajat­te­luun ja me­di­taa­tioon. Ren­tou­tu­mi­nen on myös tär­ke­ää – ja kuol­leen asen­to (ren­tou­tus­a­sen­to sa­va­sa­na) tois­tuu tun­nin ai­ka­na useas­ti, jot­ta ke­ho­si saa ai­kaa naut­tia jo­kai­sen asen­non vai­ku­tuk­sis­ta.

Ha­luan pa­ran­taa liik­ku­vuut­ta­ni Ko­kei­le: Yin­joo­gaa. Tä­mä on joo­ga­la­ji, jos­sa jo­kais­ta asentoa pi­de­tään pit­kään (3–5 mi­nuu­tis­ta jo­pa 20:een as­ti)

Yin­joo­gan ke­hit­ti Pau­lie Zink. Toi­sin kuin muut joo­ga­la­jit, jot­ka kes­kit­ty­vät li­has­ku­dok­seen, yin­joo­ga kes­kit­tyy si­de­ku­dok­siin, ni­ve­liin ja lui­hin. Staat­ti­set asennot teh­dään is­tuen tai ma­kuul­la, ja ne pa­ran­ta­vat ter­veyt­tä sti­mu­loi­mal­la aku­punk­tio­me­ri­dia­nee­ja.

Olen stres­saan­tu­nut ja ha­luan ren­tou­tua

Ko­kei­le: Res­to­ra­tii­vis­ta joo­gaa. Fan­tas­ti­nen ta­pa ren­tout­taa ja el­vyt­tää ko­ko ke­ho. Har­joi­tus koos­tuu vain nel­jäs­tä – vii­des­tä asen­nos­ta. Pää­asias­sa tun­nil­la maa­taan ma­tol­la ja tue­taan ke­hoa

Jo 20 mi­nuut­tia joo­gaa pa­ran­taa ai­vo­jen ky­kyä kä­si­tel­lä tie­toa no­peas­ti ja te­hok­kaas­ti.

Jour­nal of Phy­sical Ac­ti­vi­ty and Health

put­ki­tyy­ny­jen, pa­li­koi­den, vöi­den ja peit­tei­den avul­la. Si­ten li­hak­set pää­se­vät ren­tou­tu­maan täy­sin mut­ta myös ve­ny­vät lem­peäs­ti. Res­to­ra­tii­vi­nen joo­ga ta­sa­pai­not­taa myös her­mos­toa, ko­hen­taa im­muu­ni­puo­lus­tus­ta ja sti­mu­loi ke­hon ky­kyä pa­ran­taa it­se it­sen­sä.

Et­sin sar­jaa, jo­ta voi­sin teh­dä sään­nöl­li­ses­ti

Ko­kei­le: As­tan­gaa. As­tan­ga­joo­ga ja­kaan­tuu kuu­teen sar­jaan, vaik­ka useim­mat ih­mi­set kes­kit­ty­vät­kin sar­joi­hin yk­si ja kak­si. Au­rin­ko­ter­veh­dyk­sen li­säk­si asen­to­ja on yh­teen­sä noin 50. Har­joi­tel­les­sa tois­te­taan asennot ai­na sa­mas­sa kiin­teäs­sä jär­jes­tyk­ses­sä. Työs­ken­te­let an­ka­ras­ti, hi­koi­let pal­jon ja puh­dis­tat li­hak­sia ja si­säe­li­miä. Lop­pu­tu­los? Ko­hen­tu­nut ve­ren­kier­to, ke­vyt ja voi­ma­kas ke­ho ja tyy­ni mie­li.

Ha­luan työs­ken­nel­lä omas­sa tah­dis­sa­ni Ko­kei­le: My­so­rea, jo­ka on erään­lai­nen oma­har­joi­tus as­tan­ga­tyy­liin.

My­so­re­tun­nit jär­jes­te­tään usein ai­kai­sin aa­mul­la, ja ne kes­tä­vät 2–3 tun­tia – vaik­ka voit­kin pii­pah­taa tun­nil­le juu­ri si­nul­le so­pi­vak­si ajak­si. Muo­dol­lis­ta ryh­mä­ope­tus­ta ei ole, vaan työs­ken­te­let omas­sa tah­dis­sa­si, ja opet­ta­ja an­taa yk­si­löl­lis­tä opas­tus­ta. Vas­ta-al­ka­jil­le ope­te­taan au­rin­ko­ter­veh­dys, ja li­sä­asen­to­ja ope­te­taan si­tä mu­kaa, kun olet nii­hin val­mis.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.