Mi­tä seu­raa­vak­si?

Olet­ko in­no­kas jat­ka­maan joo­ga­mat­kaa­si? Seu­raa­vat eh­do­tuk­set aut­ta­vat si­nua tut­ki­maan joo­gan maa­il­maa sy­vem­mäl­le.

Aloittelijan Jooga - - Sisältö -

On­nek­si ol­koon! Suo­ri­tet­tua­si nyt kuu­den vii­kon pe­rus­kurs­sin tun­net jo var­mas­ti sään­nöl­li­sen joo­ga­har­joit­te­lun hyö­ty­jä. Mi­tä siis teh­dä seu­raa­vak­si? Seu­raa­vat neu­vot aut­ta­vat si­nua mat­kaa­maan sy­vem­mäl­le joo­gan maa­il­maan. Ku­ten ai­na, muis­ta kuun­nel­la omaa si­säis­tä ään­tä­si ja seu­ra­ta si­tä pol­kua, jo­ka vas­taa par­hai­ten juu­ri si­nun tar­pei­ta­si.

1 Osal­lis­tu tun­nil­le.

Toi­vom­me tä­män kir­jan an­ta­neen si­nul­le tar­peek­si it­se­luot­ta­mus­ta osal­lis­tua joo­ga­tun­nil­le. Joo­gan har­joit­ta­mi­nen yh­des­sä mui­den kans­sa luo iha­nan tun­nel­man ja yh­teen­kuu­lu­vuu­den tun­teen, jo­ka jo it­ses­sään ins­pi­roi. Käy­tä kir­jan al­kuo­sas­sa ole­vaa opas­ta (s. 12-14) avuk­si pää­tel­les­sä­si, mis­tä joo­ga­la­jis­ta pi­täi­sit eni­ten ja tes­taa sit­ten si­tä osal­lis­tu­mal­la muu­ta­mal­le tun­nil­le. Nyt kun hal­lit­set pe­rus­asiat, voit osal­lis­tua jo­ko al­keis­kurs­sil­le tai jo hie­man edis­ty­neem­pien tun­nil­le, jos kai­paat hie­man enem­män haas­tet­ta. On ole­mas­sa myös kai­kil­le ta­soil­le so­vel­tu­via yleis­tun­te­ja, joil­la opet­ta­ja an­taa va­ri­aa­tioi­ta kai­ken ta­soi­sil­le har­ras­ta­jil­le. Ko­kei­le tun­tia vä­hin­tään kak­si kertaa, en­nen kuin pää­tät, olet­ko löy­tä­nyt juu­ri it­sel­le­si so­pi­van joo­ga­la­jin. Kes­kus­te­le opet­ta­jan kans­sa saa­dak­se­si ylei­siä neu­vo­ja se­kä vas­tauk­sia mah­dol­li­siin ky­sy­myk­sii­si. Joo­ga­tun­nit mak­sa­vat noin 5–20 e/ker­ta, tai kuu­kausi­kort­ti noin 80–200 e (hin­nat vaih­te­le­vat si­jain­nin mu­kaan). Oli­pa hin­ta mi­kä hy­vän­sä, tär­kein­tä on, et­tä va­lit­set it­sel­le­si so­pi­van joo­ga­la­jin.

2 Ko­kei­le verk­ko­pal­ve­lua

Jos et pää­se joo­gas­tu­diol­le, voit ko­keil­la jo­tain lu­kui­sis­ta verk­ko­pal­ve­luis­ta. Sit­ten saat mah­dol­li­suu­den ko­keil­la usei­ta eri oh­jaa­jia pie­nel­lä ra­hal­la. Kuu­kausi­mak­su jä­se­nyy­des­tä maksaa 10 eu­ros­ta ylös­päin, ja jä­se­nyy­del­lä saa usein lä­hes ra­jat­to­man pää­syn tu­han­sil­le eri­ta­soi­sil­le tun­neil­le. Usein voi va­li­ta it­se niin tun­nin kes­ton (10–90 mi­nuut­tia), opet­ta­jan, joo­ga­la­jin kuin myös tee­man, jon­ka pa­ris­sa ha­lu­aa työs­ken­nel­lä (esim. tiet­ty ke­ho­no­sa, stres­sin­hal­lin­ta, aa­mu- tai il­ta­joo­ga tai vaik­ka­pa ras­kaus­joo­ga). Mei­dän suo­sik­kim­me – ek­har­ty­oga.com– tar­jo­aa myös neu­vo­ja, me­di­taa­tio­ta, mant­ro­jen tois­ta­mis­ta, tie­toi­suus­har­joit­tei­ta ja oh­jel­mia, joi­den kes­to vaih­te­lee muu­ta­mis­ta päi­vis­tä usei­siin viik­koi­hin. Ta­val­li­ses­ti on mah­dol­lis­ta osal­lis­tua il­mai­sil­le ko­kei­lu­tun­neil­le tai saa­da il­mai­nen ko­kei­lu­jä­se­nyys, jot­ta tie­dät, mi­tä odot­taa, en­nen kuin si­tou­dut jä­se­nyy­teen.

3 Lue li­sää

Joo­ga­kir­jat ku­vai­le­vat asen­to­ja hy­vin yk­si­tyis­koh­tai­ses­ti ja an­ta­vat si­nul­le ai­kaa op­pia omas­sa tah­dis­sa­si. Voit myös op­pia joo­ga­tun­tia enem­män joo­ga­har­joit­te­lun taus­tal­la ole­vas­ta fi­lo­so­fias­ta. Tai eh­kä opet­te­lu­kor­tit ovat si­nul­le mie­lui­sin vaih­toeh­to? Käy­tä nii­tä har­joi­tel­lak­se­si tiet­ty­jä asen­to­ja tai koo­tak­se­si it­sel­le­si oh­jel­ma. Usein kort­tien mu­ka­na tu­lee vih­jei­tä sii­hen, kuin­ka koo­ta täy­si­pai­noi­nen oh­jel­ma. Lai­ta kor­tit lat­tial­le joo­ga­mat­to­si eteen vi­su­aa­li­sik­si muis­ti­la­puik­si.

4 Va­lit­se oi­kea opet­ta­ja

Voit op­pia pal­jon kir­jas­ta, mut­ta joo­gao­pet­ta­jan kans­sa työs­ken­te­le­mäl­lä saat hen­ki­lö­koh­tai­sem­man ko­ke­muk­sen. Opet­ta­ja voi an­taa si­nul­le an­taa hen­ki­lö­koh­tais­ta neu­von­taa ja aut­taa pien­ten käy­tän­nön hie­no­sää­tö­jen kans­sa, joi­den avul­la saat jo­kai­ses­ta asen­nos­ta suu­rem­man hyö­dyn. Va­li­tes­sa­si so­pi­vaa opet­ta­jaa ota huo­mioon nä­mä:

Kou­lu­tus: Joo­gao­pet­ta­jak­si pää­see jo suo­rit­ta­mal­la kuu­kau­den mit­tai­sen kurs­sin, mut­ta pal­jon sy­väl­li­sem­män ta­son tu­le­vat opet­ta­vat saa­vat kah­den vuo­den mit­tai­sel­ta kurs­sil­ta. Li­säk­si heil­lä on sil­loin ai­kaa so­vel­taa op­pi­maan­sa niin, et­tä sii­tä tu­lee kiin­teä osa hei­tä it­se­ään. Lue opet­ta­jien esit­te­lyt joo­gas­tu­dion ko­ti­si­vuil­ta tu­tus­tuak­se­si hei­dän taus­toi­hin­sa, tai jut­te­le hei­dän kans­saan hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti.

Lä­hes­tyt­tä­vyys: Va­lit­se ohjaaja, jol­la on ys­tä­väl­li­nen ja avoin asen­ne. Hy­vä opet­ta­ja vas­taa mie­lel­lään ky­sy­myk­sii­si. Jos ke­mia­si koh­taa­vat opet­ta­jan kans­sa, se hei­jas­tuu po­si­tii­vi­ses­ti har­joit­te­luun.

Vas­tuul­li­suus: Pä­te­vä opet­ta­ja kysyy op­pi­lail­ta mah­dol­li­sis­ta vam­mois­ta ai­na tun­nin alus­sa ja tar­jo­aa va­ri­aa­tioi­ta, jot­ka aut­ta­vat eh­käi­se­mään li­sä­vam­mo­ja.

” TÄ­NÄÄN ON TI­LAI­SUU­TE­SI LUO­DA PA­REM­PI HUO­MI­NEN.” DA­LAI LA­MA

Mi­tä jos hem­mot­te­li­sit it­seä­si pie­nel­lä lah­jal­la suo­ri­tet­tua­si nyt ko­ko kuu­den vii­kon kurs­sin? Mi­ten oli­si la­ven­te­lin­tuok­sui­nen sil­mä­tyy­ny tai chak­ra-ran­ne­ko­ru?

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.