HEN­GI­TYK­SEN, PAIN­OPIS­TEEN JA SEL­KÄ­RAN­GAN HAR­MO­NIA

TÄ­MÄN VII­KON TEE­MA

Aloittelijan Jooga - - Ins­pi­raa­tio­ta Joh­dan­to -

HAR­JOIT­TE­LU ON KUIN PROO­SAA, MUT­TA JOO­GA ON LIIK­KEEN RU­NOUT­TA. KUN OPIT JOO­GAN KIE­LIO­PIN, VOIT KIR­JOIT­TAA OMAA RU­NOUT­TA­SI. Amit Ray kir­jai­li­ja, fi­lo­so­fi ja hen­gel­li­nen mes­ta­ri

Aloit­te­li­jan au­rin­ko­ter­veh­dys (s. 86) on ihan­teel­li­nen asen­to näi­den kol­men ele­men­tin yh­dis­tä­mi­sen opet­te­le­mi­ses­sa –eten­kin jos työs­ken­te­let hi­taas­ti ja kes­kit­ty­nees­ti. Se­län vuo­roit­tai­nen kou­kis­ta­mi­nen ja tai­vut­ta­mi­nen au­rin­ko­ter­veh­dyk­ses­sä on myös hy­väk­si sel­kä­ran­gal­le, jo­ka tar­vit­see sään­nöl­lis­tä har­joi­tus­ta liik­ku­vuu­den yl­lä­pi­tä­mi­sek­si. Vä­li­le­vyt tu­lee pi­tää li­säk­si hy­vin nes­tey­tet­tyi­nä. Nä­mä sie­ni­mäi­set ra­ken­teet suo­je­le­vat ja erot­ta­vat toi­sis­taan sel­kä­ni­ka­mia ja toi­mi­vat li­säk­si is­kun­vai­men­ti­mi­na. Si­tä var­ten ne tar­vit­se­vat kui­ten­kin nes­tey­tys­tä. Se­län ryt­mik­käät kou­kis­tuk­set ja ojen­nuk­set (esim. au­rin­ko­ter­veh­dyk­ses­sä) aut­ta­vat ni­ka­mien vä­li­le­vy­jä ime­mään it­seen­sä riit­tä­väs­ti nes­tet­tä.

Jos ha­luat jat­kaa näi­den kol­men ele­men­tin yh­dis­tä­mis­tä myös joo­ga­ma­ton ul­ko­puo­lel­la, voit ko­keil­la niin sa­not­tua tie­tois­ta kä­ve­lyä. Tark­kai­le sil­loin täl­löin nor­maa­lin elä­mä­si lo­mas­sa tun­te­muk­sia­si kä­vel­les­sä­si. Huo­maa pie­net muu­tok­set ke­hos­sa, kun siir­rät pai­non kan­ta­pääl­tä pä­kiäl­le ja ja­lal­ta toi­sel­le.

Päi­vän ai­ka­na voit tark­kail­la myös omaa hen­gi­tys­tä­si. Huo­maa, kuin­ka rin­ta ja vat­sa ko­hoi­le­vat ja las­ke­vat. Kes­ki­ty lan­tioon ja sel­kä­ran­kaan - ovat­ko ol­ka­pää­si ren­toi­na? Ovat­ko ol­ka­päät suo­raan lan­tion ylä­puo­lel­la? Yri­tä lo­puk­si aja­tel­la kaik­kea tä­tä sa­man­ai­kai­ses­ti ol­les­sa­si ul­ko­na tai kä­ve­lyl­lä.

Joo­ga­har­joi­tuk­se­si vii­kol­la 4

Nyt alat eh­kä saa­da tun­tu­maa sii­hen, mit­kä asen­not tun­tu­vat mu­ka­vil­ta ja mit­kä haas­ta­vam­mil­ta. Jos ko­koat it­se omat har­joi­tuk­se­si, voit ke­hit­tää niis­tä hie­man edis­ty­neem­piä. Yri­tä teh­dä pa­ri läm­mit­te­ly­lii­ket­tä en­nen pää­har­joi­tuk­sen aloit­ta­mis­ta. Ota mu­kaan niin seis­ten kuin is­tuen­kin teh­tä­viä har­joi­tuk­sia ja pää­tä har­joi­tus kuol­leen asen­toon (s. 26).

Jos si­nul­la on huo­nos­ti ai­kaa, on pa­ri kier­ros­ta puo­li­kas­ta au­rin­ko­ter­veh­dys­tä (s. 35) ja sit­ten aloit­te­li­jan au­rin­ko­ter­veh­dys­tä täy­del­li­nen ta­pa ot­taa joo­ga osak­si päi­vit­täis­tä ru­tii­nia­si.

Kun nä­mä kol­me te­ki­jää te­ke­vät yh­teis­työ­tä, huo­maat joo­ga­har­joit­te­lus­sa­si jo­tain tai­an­omais­ta. Asen­not tun­tu­vat dy­naa­mi­sem­mil­ta, ja si­nä tun­net suu­rem­paa si­säis­tä ja ul­kois­ta voi­maa. Li­säk­si jo­kai­sel­la hen­gen­ve­dol­la on po­si­tii­vi­nen vai­ku­tus ke­hoon.

VIIK­KO-OH­JEL­MAEH­DO­TUS

Har­joi­tus 1 (25 mi­nuut­tia) Va­lit­se 2–3 läm­mit­te­ly­har­joi­tus­ta, aloit­te­li­jan au­rin­ko­ter­veh­dys ja is­tuen teh­tä­vät asen­not.

Har­joi­tus 2 (25 mi­nuut­tia) Lo­put läm­mit­te­ly­har­joi­tuk­sis­ta, aloit­te­li­jan au­rin­ko­ter­veh­dys ja seis­ten teh­tä­vät asen­not.

Har­joi­tus 3 (1 tun­ti) 4. vii­kon sar­ja

UU­DET ASEN­NOT ✦ Ju­ma­lat­ta­ren asen­to ma­kuul­la ✦ On­nel­li­nen vau­va ✦ Kä­si jal­kaan ma­kuul­la ✦ San­ka­ri kä­det leh­män kas­vot -asen­nos­sa ✦ Ma­ta­la as­kel­kyyk­ky pol­vi al­haal­la ✦ Eteen­päin­tai­vu­tus ol­ka­päi­den ve­ny­tyk­sel­lä ✦ Kor­kea as­kel­kyyk­ky ✦ Py­ra­mi­di ✦ Ka­me­li Ja­lat le­väl­lään sei­nää vas­ten ma­kuul­laUUSI SAR­JA Aloit­te­li­jan au­rin­ko­ter­veh­dys4. VIIK­KO ✦ ✦

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.