NELJÄS LUKU

Mindfulness - - Sisältö - KATE ROCKWOOD

Lak­kaa mu­reh­ti­mas­ta

Syn­kät aja­tuk­set saa­vat nyt riit­tää! Seu­raa­vas­sa saat asian­tun­ti­jan neu­vo­ja her­mo­je­si tyyn­nyt­tä­mi­seen. Tä­mä vii­kon mit­tai­nen oh­jel­ma

aut­taa se­lät­tä­mään mu­reh­ti­mi­sen lo­pul­li­ses­ti.

Mu­reh­ti­mi­nen on vä­hän sa­ma kuin jos ai­vois­sa oli pa­han­si­sui­nen su­per­san­ka­ri. Se on ai­na al­ta ai­kayk­si­kön val­mii­na te­ke­mään mah­dol­li­sim­man ikä­viä joh­to­pää­tök­siä! On sa­ma, olet­ko muu­ten­kin usein mu­reh­ti­vaa tyyp­piä vai on­ko elä­mäs­sä­si poik­keuk­sel­li­nen huo­lien täyt­tä­mä vai­he, tur­ha mu­reh­ti­mi­nen saa si­nut ta­kuu­var­mas­ti tun­te­maan olo­si kur­jak­si. ”Mu­reh­ti­mi­nen es­tää elä­mäs­tä ny­ky­het­kes­sä, kos­ka sil­loin val­mis­tau­dut jo etu­kä­teen ku­vit­te­le­mii­si tu­le­viin ikä­vyyk­siin”, se­lit­tää Ka­ren Cas­si­day, Chica­gos­sa toi­mi­van ah­dis­tuk­sen hoi­toon eri­kois­tu­neen kes­kuk­sen toi­mi­tus­joh­ta­ja. ”Se voi vai­kut­taa mo­niin elä­män osiin, ku­ten ruo­an­su­la­tuk­seen, uneen ja ih­mis­suh­tei­siin. Sil­loin saat­taa tun­tua sil­tä, et­tä me­net­tää hal­lin­nan oman elä­mään­sä." St­ra­te­gioi­den op­pi­mi­seen voi men­nä kuu­kausia tai käy­tän­nön edis­tys­tä voi nä­kyä jo vii­kos­sa”, hän sa­noo. Aloi­te­taan sa­man tien!

Älä an­na mu­reh­ti­mi­sen ol­la es­tee­nä ar­jes­sa­si.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.