KAHDEKSAS LUKU

Mindfulness - - Sisältö - HILLARI DOWDLE

Ter­ve sie­lu ter­vees­sä ruu­miis­sa

Mi­ten rau­hal­li­nen har­joit­te­lu ja lem­peä jooga voi­vat muut­taa ko­ko eli­mis­töä? Ker­rom­me nyt, mi­ten saat

luo­tua vah­van si­teen sie­lun ja ruu­miin vä­lil­le.

Jil­lian Prans­ky on huo­man­nut, et­tä lu­pauk­set joo­gan laih­dut­ta­vas­ta vai­ku­tuk­ses­ta ei­vät ole lii­oit­te­lua.

Jil­lia­nin vink­ki on, et­tä joo­gal­la on hy­vä ol­la jo­kin ta­voi­te.

Jil­lian Prans­ky ei ole ai­na ol­lut sa­man­lai­nen rau­hal­li­nen, sä­tei­le­vä hah­mo kuin ny­kyi­sin. Kak­si­kym­men­tä vuot­ta sit­ten hän pa­nos­ti ura­put­kes­sa ete­ne­mi­seen ko­ti­kau­pun­gis­saan New Jer­seys­sä, kes­kit­tyi py­sy­mään tah­dis­sa step­pi­tun­neil­la ja sel­viä­mään ko­vis­ta ma­ra­too­nit­ree­neis­tä.

Se oli rank­kaa. Hän oli täy­sin up­pou­tu­nut suo­riu­tu­maan kai­kes­ta ja sen seu­rauk­se­na luon­nol­li­ses­ti toi­si­naan yh­tä stres­saan­tu­nut kuin ne, jot­ka nyt tu­le­vat hä­nen vi­ny­as­ajoo­ga­tun­neil­leen, mis­sä teh­dään hi­tai­ta ja el­vyt­tä­viä joo­ga­liik­kei­tä. Hä­nen rai­voi­sa tais­te­lun­sa pai­non­hal­lin­nan eteen muut­tui tur­hak­si, kun hän löy­si jo­tain, mis­tä vas­ta hil­jat­tain on alet­tu saa­da tut­ki­mus­tie­toa: Joo­gal­la – myös sen ke­vyem­mil­lä muo­doil­la – on häm­mäs­tyt­tä­vä tai­pu­mus teh­dä elä­mäs­tä hel­pom­paa. Pai­no­kin voi pu­do­ta. ”En ole yli kym­me­neen vuo­teen enää mu­reh­ti­nut pai­noa­ni, ker­too 49-vuo­tias Jil­lian, jo­ka työs­ken­te­li ai­em­min mark­ki­noin­ti­joh­ta­ja­na ja on ny­kyi­sin kan­sain­vä­li­nen joo­gao­pet­ta­ja. ”Huo­maan sa­man muu­tok­sen omis­sa joo­gaop­pi­lais­sa­ni.”

Ku­ka ta­han­sa ym­mär­tää, et­tä ener­gi­sen au­rin­ko­ter­veh­dys­sar­jan te­ke­mi­nen kiin­teyt­tää var­ta­loa. Mut­ta Jil­lian vie op­pi­lai­neen joo­gan as­ke­leen pi­dem­mäl­le. Hä­nen kurs­seil­laan ei pe­reh­dy­tä vain fy­sio­lo­gian pe­rus­tei­siin ja sii­hen ke­hon ja mie­len mys­ti­seen liit­toon, jo­ka tun­tuu toi­si­naan ole­van en­nak­ko-ole­tus­ten vas­tai­nen. He osoit­ta­vat, et­tä ke­hoa voi­daan to­del­la­kin muut­taa te­ke­mäl­lä har­joi­tuk­sia, jot­ka näyt­tä­vät usein sil­tä, et­tä niis­sä vain maa­taan lat­tial­la peit­to pyl­lyn al­la.

Saat­taa kuu­los­taa ai­van mai­nos­lauseel­ta: ”Ras­vaa pa­laa hi­koi­le­mat­ta!” Myös mer­kit­tä­vim­pien ai­het­ta kos­ke­vien tut­ki­mus­ten te­ki­jät ovat tie­toi­sia sii­tä, et­tä il­miö­tä ei vie­lä ym­mär­re­tä täy­sin.

”Joo­gan pai­non­pu­do­tus­ta edis­tä­vä vai­ku­tus ei pe­rus­tu ta­van­omai­siin laih­du­tus­kei­noi­hin, jois­sa ku­lu­te­taan enem­män ka­lo­re­ja kuin syö­dään”, se­lit­tää Alan Kris­tal, jo­ka joh­taa me­neil­lään ole­vaa tut­ki­mus­ta Seatt­len Fred Hutc­hin­son syö­pä­tut­ki­mus­kes­kuk­ses­sa.

Sii­tä huo­li­mat­ta tut­ki­muk­sis­ta saa­daan ko­ko ajan lu­paa­via tu­lok­sia. Kris­ta­lin tut­ki­muk­seen osal­lis­tui yli 15 000 yli­pai­nois­ta iäl­tään 50-vuo­tias­ta ai­kuis­ta, jot­ka joo­ga­si­vat ker­ran vii­kos­sa vä­hin­tään nel­jän vuo­den ajan. Tut­kit­ta­vat laih­tui­vat kes­ki­mää­rin 2,3 kg, kun taas ne, jot­ka ei­vät joo­gan­neet, li­hoi­vat kes­ki­mää­rin 6,1 kg. Ryh­mien vä­li­nen ero oli siis 8,4 kg. Li­säk­si nor­maa­li­pai­noi­set joo­gaa­jat py­syi­vät tut­ki­muk­sen ajan to­den­nä­köi­sem­min sa­man­pai­noi­si­na, kun taas ne, jot­ka ei­vät joo­gan­neet, li­hoi­vat.

Tut­ki­jat ei­vät tie­dä tar­kal­leen, mi­ten jooga vai­kut­taa, vaik­ka sen ai­ka­na hi­koil­laan niin vä­hän, mut­ta he ar­ve­le­vat sen liit­ty­vän joo­gan hy­vin­voin­tiin vai­kut­ta­viin omi­nai­suuk­siin. Il­miön pe­rus­asiat ovat tut­tu­ja kai­kil­le, jot­ka ovat lu­ke­neet yh­den­kin omaa­puop­paan. Eli­mis­tös­sä ta­pah­tu­vat muu­tok­set muut­ta­vat myös tie­toi­suut­ta, mi­kä puo­les­taan muut­taa käyt­täy­ty­mis­tä, mi­kä taas vah­vis­taa se­kä mie­len et­tä ke­hon muu­tok­sia. Täs­sä ta­pauk­ses­sa myön­tei­sen kier­teen lop­pu­tu­los on tär­kein: ke­hon muo­to ja ko­ko.

Esi­täm­me seu­raa­vas­sa yh­teen­ve­don uusim­mis­ta tut­ki­mus­tu­lok­sis­ta. Aloi­tam­me uusis­ta tut­ki­muk­sis­ta, jot­ka osoit­ta­vat iki­van­ho­jen har­joi­tus­ten muut­ta­van ja vah­vis­ta­van ai­vo­jen ra­ken­tei­ta, ku­ten stres­sin­sää­te­lys­tä vas­taa­vaa hip­po­kam­pus­ta eli ai­vo­tur­soa ja kes­kit­ty­mis­ky­vys­tä vas­taa­vaa pa­rie­taa­li- eli pää­laen­loh­koa.

Tut­ki­jat ovat jo vah­vis­ta­neet sa­man, min­kä tie­tää jo­kai­nen, jo­ka on huo­non päi­vän päät­teek­si ah­mi­nut jät­tian­nok­sen rans­ka­lai­sia: stres­si joh­taa huo­noi­hin ruo­kai­lu­tot­tu­muk­siin. Ku­lut­ta­ja­jär­jes­tö Con­su­mer Re­ports ky­syi psy­ko­lo­geil­ta, mit­kä stra­te­giat aut­ta­vat laih­dut­ta­mi­ses­sa ja py­sy­vän laih­du­tus­tu­lok­sen ai­kaan­saa­mi­ses­sa. Ta­val­li­sin vas­taus oli ”käyt­täy­ty­mi­sen ja tun­tei­den ym­mär­tä­mi­nen ja kä­sit­te­le­mi­nen” ja ”tun­ne­syö­mi­nen”. On­kin koh­tuul­lis­ta olet­taa, et­tä sään­nöl­li­set joo­ga­har­joi­tuk­set joh­ta­vat ter­veel­li­sem­piin ra­vin­to­va­lin­toi­hin ja hel­pot­ta­vat pai­non­hal­lin­taa, kos­ka jooga vai­kut­taa ai­vo­jen stres­si­reak­tioi­den sää­te­lyyn.

”Yri­tän syö­dä eli­mis­tö­ni kan­nal­ta ter­veel­lis­tä ruo­kaa, mut­ta enää en pe­ty it­see­ni vaik­ka lip­sun sii­tä vä­lil­lä”, sa­noo Jil­lian Prans­kyn op­pi­las Jo­sie Say, jo­ka laih­tui kak­si vaa­te­ko­koa aloi­tet­tu­aan joo­gaa­mi­sen ja la­kat­tu­aan pakonomaisesti miet­ti­mäs­tä omaa pai­no­aan. Kun hä­nel­le ny­kyi­sin tu­lee jo­kin mieliteko, hän vain hen­git­tää sy­vään ja jat­kaa mat­kaan­sa.

Say ku­vai­lee siis epä­tie­teel­li­sin ter­mein it­se­myö­tä­tun­toa, ja tut­ki­muk­sis­sa on ha­vait­tu, et­tä ih­mi­set, jot­ka ei­vät soi­maa it­se­ään epä­on­nis­tu­mi­sis­ta ruo­ka­va­lin­nois­saan, on­nis­tu­vat usein jo seu­raa­val­la ate­rial­la pa­laa­maan ta­kai­sin ter­veel­li­seen ruo­kaan. On mah­do­ton­ta teh­dä sa­tun­nais­tet­tu­ja kont­rol­loi­tu­ja tut­ki­muk­sia, jois­sa sel­vi­tet­täi­siin, li­sää­kö jooga it­se­myö­tä­tun­toa. Sään­nöl­li­ses­ti joo­gaa­vat ker­to­vat kui­ten­kin, mi­ten joo­ga­tie­don ope­tus ( joo­gao­pet­ta­jat ker­to­vat joo­ga­fi­lo­so­fias­ta joo­ga­tun­nin alus­sa ja lo­pus­sa) saa hei­dät te­ke­mään jo­tain sel­lais­ta, mi­tä rank­ka tree­naa­mi­nen ei eh­kä sai­si: he yrit­tä­vät ym­mär­tää it­se­ään ja ol­la it­sel­leen lem­pei­tä.

”Joo­ga­tun­nin liik­keet luo­vat edel­ly­tyk­set sil­le, et­tä myö­tä­tun­nos­ta tu­lee kiin­teä osa kaik­kea elä­mää”, Prans­ky ker­too.

Toinen Jil­lian Prans­kyn op­pi­lais­ta Je­ne­se Mar­ti­nez saa kiin­ni aja­tuk­ses­ta. Kak­si-kol­mi­kymp­pi­se­nä hä­nel­lä oli ta­pa­na käy­dä ah­ke­ras­ti ran­kois­sa tree­neis­sä ja sit­ten ah­mia il­tai­sin. ”En­nen joo­gaa olin it­se pa­hin vi­hol­li­se­ni”, hän ker­too. ”Käy­tin vuo­sia sii­hen, et­tä tais­te­lin kur­vi­kas­ta var­ta­loa­ni vas­taan. Joo­ga­fi­lo­so­fian myö­tä olen op­pi­nut ole­maan ajat­te­le­mat­ta, mil­tä

Jo­sie Say (va­sem­mal­la) ja Je­ne­se Mar­ti­nez (oi­keal­la) ei­vät enää mu­reh­di pai­no­aan.

rei­te­ni näyt­tä­vät ja al­ka­nut ar­vos­taa to­del­lis­ta mi­nää­ni. Sii­nä mis­sä sa­noin en­nen var­ta­lol­le­ni, et­tä "vi­haan si­nua", sa­non nyt "ra­kas­tan si­nua". ”

It­se­tut­kis­ke­lu sai ai­kaan muu­tok­sen: Vain 6 kuu­kau­den ku­lut­tua lem­peän joo­gan aloit­ta­mi­ses­ta Je­ne­se Mar­ti­nezil­ta oli pu­don­nut 10 ki­loa, joi­ta hän oli ai­em­min yrit­tä­mäl­lä yrit­tä­nyt ka­ris­taa. Hän al­koi syö­dä vähemmän ja vaik­ka hän sil­loin täl­löin joi la­sil­li­sen vii­niä tai söi pa­lan kak­kua, hän huo­ma­si, et­tei enää naut­ti­nut niis­tä yh­tä pal­jon kuin en­nen. Tut­ki­mus­tie­to tu­kee hä­nes­sä ta­pah­tu­nut­ta suur­ta py­sy­vää muu­tos­ta. Qua­li­ta­ti­ve Health Re­search -leh­des­sä jul­kais­tus­sa tut­ki­muk­ses­sa tut­kit­tiin nai­sia, jot­ka joo­ga­si­vat 12 viik­koa. Tu­los oli, et­tä tuo­na ai­ka­na ah­mi­mal­la syö­mi­nen vä­he­ni. Osal­lis­tu­jien mu­kaan he vä­hen­si­vät syö­män­sä ruo­an mää­rää pel­käs­tään kes­kit­ty­mäl­lä ole­maan läs­nä het­kes­sä.

Jooga voi aut­taa vä­hen­tä­mään päi­vit­täin syö­tyä ka­lo­ri­mää­rää, mut­ta se voi myös saa­da ai­kaan sen, et­tä ka­lo­rit pää­ty­vät eri paik­kaan eli­mis­tös­sä. Kun stres­si­hor­mo­ni kor­ti­so­lin pi­toi­suus on suu­ri, ras­vaa ker­tyy sin­ne, mi­hin si­tä kaik­kein vä­hi­ten toi­voo eli vat­saan. Yl­lät­tä­vää kyl­lä joo­gan on to­det­tu vä­hen­tä­vän eli­mis­tön kor­ti­so­li­pi­toi­suut­ta, mi­kä tar­koit­taa käy­tän­nös­sä si­tä, et­tä pömp­pö­vat­san laih­dut­ta­mi­nen käy hel­pom­min.

Kieh­to­vat uu­det tut­ki­mus­tu­lok­set tu­ke­vat tä­tä kä­si­tys­tä. Yh­dys­val­tain kan­sal­li­sen ter­veys­vi­ran­omai­sen ra­hoit­ta­mas­sa tut­ki­muk­ses­sa hi­das­ta joo­gaa ( jos­sa useim­mi­ten lat­tial­la pei­ton al­la maa­ten se­kä kä­si­var­sia ja jal­ko­ja tyy­nyil­lä tu­kien teh­dyis­sä asen­nois­sa vii­vy­tään pit­kään) har­joit­ta­neil­ta nai­sil­ta hä­vi­si

2,5 ker­taa enem­män ras­vaa kuin niil­tä, jot­ka käyt­ti­vät vas­taa­van ajan ta­van­omai­seen ve­nyt­te­lyyn. Toi­ses­sa tut­ki­muk­ses­sa, jo­ka jul­kais­tiin Jour­nal of Al­ter­na­ti­ve Me­dici­ne -leh­des­sä, yli­pai­noi­set mie­het har­joit­ti­vat päi­vit­täin joo­gaa ja hen­gi­tys­har­joi­tuk­sia ja laih­tui­vat 10 päi­vän ku­lues­sa kes­ki­mää­rin 1,8 kg.

Mo­nia tu­lok­sia se­lit­tää to­den­nä­köi­ses­ti se, et­tä joo­gas­sa kes­ki­ty­tään hen­gi­tyk­seen ja omaan ke­hoon. Kun op­pii ole­maan tie­toi­ses­ti läs­nä joo­ga­ma­tol­la, on hel­pom­pi kuun­nel­la it­se­ään mui­na­kin vuo­ro­kau­den het­ki­nä. Sen huo­maa sii­tä, et­tä osaa ar­vioi­da, tar­vit­see­ko ke­ho kä­ve­ly­lenk­kiä vai on­ko sil­lä ken­ties sit­ten­kin näl­kä.

Näin Je­ne­se Mar­ti­nez ko­ki asian. Muu­ta­man kuu­kau­den joo­gaa­mi­sen jäl­keen hän osa­si jo ky­syä it­sel­tään, mik­si hän oli­kaan men­nyt keit­tiöön. Oli­ko hä­nel­lä näl­kä vai oli­ko hän vain tyl­sis­ty­nyt?

Oli­pa joo­gan har­joit­ta­mi­ses­ta mil­lai­sia ta­han­sa myön­tei­siä seu­rauk­sia, ne jat­ku­vat vain niin kau­an kuin jat­kaa har­joi­tus­ten te­ke­mis­tä. Jos pi­tää pit­kän tauon har­joit­te­lus­sa, vai­ku­tuk­set al­ka­vat hii­pua. Je­ne­ne Kle­mil­lä on sii­tä oma­koh­tai­nen ko­ke­mus.

Hän oli naut­ti­nut sii­tä, et­tä oli voi­nut teh­dä har­joi­tuk­sia sil­loin, kun ne so­pi­vat hä­nen mie­lia­laan­sa. ”Sit­ten hän jät­ti joo­gan ja li­hoi 10 ki­loa”, hän ker­too. Vaik­ka Je­ne­ne aloit­ti sa­maan ai­kaan tii­viin kun­to- ja voi­ma­har­joit­te­lun, hän ei saa­nut ki­lo­jaan ka­ris­tet­tua.

Hän muis­taa, et­tä hä­nel­lä oli tree­nien jäl­keen ai­na ai­van ka­ma­la näl­kä ei­kä hän vä­lit­tä­nyt mi­tä ja mi­ten pal­jon hän söi. Nyt hän on pa­lan­nut joo­gaa­maan ja ki­lot ovat al­ka­neet taas ra­pis­ta.

”Jooga ha­vah­dut­taa tark­kai­le­maan ja ajat­te­le­maan eri ta­val­la”, hän sa­noo.

Osa toi­sen­lais­ta ajat­te­lua on myös oman in­hi­mil­li­syy­den tun­nus­ta­mi­nen. ”Toi­si­naan pu­toan vie­lä it­se­syy­tös­ten kuop­paan tai sor­run ah­mi­maan”, Je­ne­se Mar­ti­nez ker­too.

”On kui­ten­kin hel­pot­ta­vaa, kun tie­dän nyt mi­ten saan it­se­ni taas oi­keal­le tiel­le. Kun niin ta­pah­tuu, ase­tun joo­ga­ma­tol­le­ni ja sa­non it­sel­le­ni, et­tä "hen­gi­tä­pä nyt hie­man". ”

– Mui­ta Jen­na

Ber­gen Sout­her­lan­din, De­von Rutzin ja Lin­dy Speak­ma­nin neu­vo­ja.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.