KAHDESTOISTA LUKU

Mindfulness - - Sisältö - EMMA HAAK

Et­si tar­koi­tus elä­mää­si

Elä­mä voi toi­si­naan tun­tua sil­tä, et­tä ta­pah­tu­mat vyö­ry­vät pääl­le il­man, et­tä

nii­tä eh­tii edes kun­nol­la huo­ma­ta? Näin voi ta­pah­tua jo­pa mind­ful­nes­sin asian­tun­ti­jal­le Mal­li­ka Chopral­le. Ken­ties hä­nen ker­to­muk­sen­sa sii­tä, mi­ten hän sai au­to­maat­tioh­jauk­sen kyt­ket­tyä pois, aut­taa si­nua­kin te­ke­mään niin.

Mal­li­ka Chopran mat­ka al­koi luen­nol­la, jon­ka ai­hee­na oli ”mie­le­käs elä­mä”. Sa­mal­la, kun hän it­se pu­hui ylei­söl­le, hän kuu­li yh­täk­kiä si­säi­sen ää­nen su­pi­se­van: Mi­kä si­nä olet pu­hu­maan täs­tä, kun it­sel­lä­si ei ole mi­tään mer­ki­tys­tä?

Se oli tot­ta. Vaik­ka hän oli luo­nut uraa aut­ta­mal­la nai­sia löy­tä­mään mer­ki­tyk­sen elä­mään ( ja vaik­ka hän oli yh­den maa­il­man mer­kit­tä­vim­män oma-apu­mes­ta­rin ty­tär) Chopra kamp­pai­li it­se löy­tääk­seen jo­tain, mi­kä te­ki­si hä­nen elä­mäs­tään mie­le­käs­tä ja mer­ki­tyk­sel­lis­tä. Hän hu­kut­ti stres­sin so­ke­riin ja ko­ki "jal­ka­pal­lo­äi­din" roo­lin­sa vie­raak­si. ”Sil­lä het­kel­lä la­val­la sei­soes­sa­ni oi­val­sin, et­tä jon­kin on muu­tut­ta­va”, Chopra ker­too. Niin­pä elä­män tar­koi­tus­ta et­si­vien esi­ku­va päät­ti pan­na it­sen­sä pe­liin

Mal­li­ka Chopran kes­kei­nen ky­sy­mys: Elän­kö elä­mää, jol­lais­ta ha­luan elää?

ja et­siä omaan elä­mään­sä tar­koi­tuk­sen. Hän ha­lusi myös miet­tiä, mi­ten elä­män tar­koi­tus oli muut­tu­nut vuo­sien ai­ka­na ja mi­ten hän it­se nyt ko­ki elä­män­sä sen ol­les­sa noin puo­les­sa vä­lis­sä. Hän viet­ti pal­jon ai­kaa iäk­kääm­pien ja vii­sai­den su­ku­lais­ten kans­sa, pa­nos­ti me­di­toin­tiin ja ha­ki asian­tun­ti­joil­ta neu­vo­ja. Niin hän al­koi ym­mär­tää sy­vem­min omaa 45-vuo­tias­ta it­se­ään ja myös si­tä, mi­kä hä­net te­ki tyy­ty­väi­sek­si. Hän ker­too kir­jas­saan Li­ving with In­tent: My So­mew­hat Mes­sy Jour­ney to Pur­po­se, Peace, and Joy nel­jäs­tä hel­pos­ta tek­nii­kas­ta, joi­den avul­la hän it­se löy­si oman on­nen­sa.

Täy­tä to­del­li­set tar­pee­si

Kun elää lo­put­to­mien te­ke­mät­tö­mien teh­tä­vien suos­sa, on vai­ke­aa edes ryh­tyä miet­ti­mään, mi­kä voi­si teh­dä on­nel­li­sek­si, ker­too Chopra ja to­te­aa ole­van­sa sii­tä it­se lii­an­kin tie­toi­nen. Hän neu­voo­kin ko­kei­le­maan seu­raa­vaa yk­sin­ker­tais­ta har­joi­tus­ta.

Ota tyh­jä pa­pe­ri ja kir­joi­ta sii­hen ky­sy­mys ”Mi­kä saa mi­nut on­nel­li­sek­si?”. Kir­jaa sit­ten sa­man tien pa­pe­ril­le mie­lee­si tu­le­via asioi­ta: har­ras­tuk­sia, tun­tei­ta, ih­mi­siä, paik­ko­ja ja niin edel­leen. Älä ana­ly­soi lii­kaa.

Saa­tat pe­lä­tä ai­heut­ta­va­si muil­le pet­ty­myk­sen, jos kiel­täy­dyt asiois­ta, jot­ka vie­vät ai­kaa tai vaa­ti­vat vai­van­nä­köä, mut­ta maa­il­ma ei kaa­du, vaik­ka si­nä sa­not "kii­tos ei".

Yri­tä et­siä vas­tauk­sil­le­si yh­tei­siä ni­mit­tä­jiä ja kir­joi­ta ne muis­tiin. Jos olet kir­joit­ta­nut pa­pe­ril­le per­heen­jä­sen­ten ja ys­tä­vien ni­miä, yh­dis­tää­kö nii­tä jo­kin tee­ma. Jos lis­tan al­ku­pääs­sä on esi­mer­kik­si mat­kus­ta­mi­nen ja vie­rai­siin mai­hin tu­tus­tu­mi­nen, eh­kä uusien asioi­den ko­kei­le­mi­nen on si­nun jut­tusi.

Kes­ki­ty yh­teen tee­maan ja tee jo­kin sii­hen liit­ty­vä asia jo­ka päi­vä. Jos ih­mis­suh­teet te­ke­vät si­nut on­nel­li­sek­si, käy kah­vil­la ys­tä­vän kans­sa. Jos luon­to on si­nun sy­dä­me­na­sia­si, ul­koi­le enem­män. ”Mi­kään ei ole lii­an vä­häis­tä, vaan jo­kai­nen pie­ni­kin asia aut­taa eteen­päin”, Chopra se­lit­tää.

Sa­no usein ei

Mer­ki­tyk­sel­li­sen elä­män kes­kei­nen pe­rus­pi­la­ri: tee ti­laa ka­len­te­rii­si ja va­raa sin­ne ai­kaa asioil­le, jot­ka it­se va­lit­set sin­ne. Saa­tat pe­lä­tä ai­heut­ta­va­si muil­le pet­ty­myk­sen, jos kiel­täy­dyt asiois­ta, jot­ka vie­vät ai­kaa tai vaa­ti­vat vai­van­nä­köä, mut­ta maa­il­ma ei kaa­du, vaik­ka si­nä sa­not "kii­tos ei". ”Täs­sä vai­hees­sa elä­mää meil­lä on mer­ki­tys­tä mo­nen muun elä­mäl­le”, Chopra sa­noo, ”mut­ta toi­si­naan yliar­vioim­me oman mer­ki­tyk­sem­me. Olen jo vuo­si­kausia toi­mi­nut va­paa­eh­toi­se­na tyt­tä­rie­ni kou­lul­la, mut­ta kun mi­nua hil­jat­tain pyy­det­tiin pi­tä­mään pu­he erääs­sä ti­lai­suu­des­sa, mi­nul­la ei ol­lut sii­hen ai­kaa. Ku­vit­te­lin, et­tä jos kiel­täy­dyn, sii­tä nousee hur­ja ko­hu, mut­ta huo­ma­sin pian, et­tä ky­se oli­kin omas­ta kun­nian­hi­mos­ta­ni – ku­vit­te­lin mie­les­sä­ni, et­tä ti­lai­suut­ta ei voi­tai­si jär­jes­tää, jos en pys­ty­nyt ole­maan mu­ka­na”, hän ker­too. Kä­vi il­mi, et­tä ti­lai­suus su­jui lois­ta­vas­ti, vaik­ka en ol­lut pai­kal­la. Asiat on­nis­tu­vat siis il­man si­nua­kin.

Sel­vi­tä, mi­tä kaik­kea pi­dät it­ses­tään sel­vä­nä – ja lak­kaa sit­ten te­ke­mäs­tä niin

”Olen tul­lut sii­hen ikään, jos­sa mo­net ys­tä­vis­tä­ni ovat eron­neet tai heil­tä on kuol­lut toinen tai kum­mat­kin van­hem­mat”, Chopra ker­too. ”Se on mi­nul­le jat­ku­va­na muis­tu­tuk­se­na sii­tä, et­tä on tär­ke­ää pi­tää huol­ta ih­mis­suh­teis­ta juu­ri nyt.” Sil­lä ta­voin hän oi­val­si, et­tä jo­pa ne het­ket, jol­loin hän kul­jet­ti tyt­tä­ri­ään mil­loin min­ne­kin, oli­vat tär­kei­tä ei­vät­kä huk­kaan hei­tet­tyä ai­kaa. Ne oli­vat ti­lai­suus avau­tua toi­sil­lem­me ja pu­hua elä­mäs­tä.

Hil­jen­nä si­säi­set krii­tik­ko­si

Toi­si­naan on ol­ta­va it­se it­sel­leen ar­mol­li­nen. ”Muu­ten voi pää­tyä juok­se­maan lo­pu­ton­ta syyl­li­syy­den ja mur­hei­den ym­py­rää”, Chopra sa­noo. Kun huo­maat stres­si­ta­son nouse­va tai alat vat­voa van­ho­ja vir­hei­tä­si, ko­kei­le STOP-me­ne­tel­mää:

(S)ei­sah­da aloil­le­si, (T)ar­tu het­keen ja hen­gi­tä kol­mes­ti sy­vään, (O)ta tun­tee­si vas­taan ja (P)ys­tys­sä päin jat­ka eteen­päin. ”Kun sei­sah­dat het­kek­si, hen­gi­tät rau­has­sa ja vah­vis­tat omia tun­tei­ta­si, otat sa­mal­la hal­lin­taa­si ke­hon tais­te­le-tai-pa­ke­ne -reak­tion, jon­ka aja­tuk­se­si ovat käyn­nis­tä­neet”, hän sa­noo. ”Sy­ke hi­das­tuu ja voit taas toi­mia ja jat­kaa eteen­päin sen si­jaan, et­tä ana­ly­soit ko­ko ajan kaik­kea.”

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.