MI­NUU­TIN MEDITAATIO

Mindfulness - - Sisältö -

Ase­tu is­tu­maan tuo­lil­le sel­kä suo­ras­sa. Jos pys­tyt, no­jaa vä­hän eteen­päin niin, et­tä et tu­keu­du se­läl­lä sel­kä­no­jaan vaan pi­dät se­län suo­ra­na li­has­voi­min. Pi­dä jal­ka­poh­jat tu­ke­vas­ti lat­ti­aa vas­ten. Sul­je sil­mät tai kat­so alas­päin.

Kes­ki­ty hen­gi­tyk­seen ja tun­ne, mi­ten il­ma kul­kee si­sään ja ulos. Tie­dos­ta jo­kai­sen si­sään- ja ulos­hen­gi­tyk­sen ai­ka­na eri­lai­set ais­ti­muk­set. Kiin­ni­tä huo­mio­ta hen­gi­tyk­seen il­man eri­tyi­siä odo­tuk­sia. Hen­gi­tys­tä ei tar­vit­se muut­taa mil­lään lail­la.

Voi ol­la, et­tä aja­tuk­se­si siir­ty­vät het­ken pääs­tä mui­hin asioi­hin. Kun huo­maat, et­tä käy niin, oh­jaa aja­tuk­set ys­tä­väl­li­ses­ti ta­kai­sin hen­gi­tyk­seen moit­ti­mat­ta it­seä­si. Kun huo­maat, et­tä huo­mio­si on siir­ty­nyt muu­al­le, siir­rä se ys­tä­väl­li­ses­ti ta­kai­sin moit­ti­mat­ta it­seä­si. Ar­vos­te­le­mat­to­muus on oleel­li­nen osa mind­ful­ness­me­di­taa­tio­ta.

Mie­li voi lo­pul­ta rau­hoit­tua ja ol­la tyy­ni. Tai sit­ten ei. Vaik­ka het­kel­li­ses­ti on täy­sin tyy­ni olo, ti­lan­ne voi muut­tua het­kes­sä. Jos olet vi­hai­nen tai är­ty­nyt jos­tain, huo­maat pian, et­tä ne­kin ovat vain ohi­me­ne­viä tun­tei­ta. An­na tun­tei­den tul­la ja men­nä, oli­pa ky­se mis­tä ta­han­sa tun­tees­ta.

Mi­nuu­tin ku­lut­tua avaat sil­mä­si ja ha­vait­set huo­neen jäl­leen kai­kil­la ais­teil­la­si.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.