3. päi­vä

Mindfulness - - Luku - (JA JO­KA PÄI­VÄ)

Kä­ve­ly­me­di­taa­tio

Tie­dät var­mas­ti jo, et­tä sään­nöl­li­nen me­di­toin­ti aut­taa lie­vit­tä­mään mu­reh­ti­mis­ta. Sii­tä on run­saas­ti tut­kit­tua näyt­töä. Tie­dät var­mas­ti myös, et­tä kä­ve­le­mi­nen te­kee hy­vää niin mie­lel­le kuin ke­hol­le­kin. Mui­den ter­veys­vai­ku­tus­ten li­säk­si kä­ve­le­mi­nen pa­ran­taa muis­tia, vä­hen­tää sy­dän­sai­rauk­sien ris­kiä ja pi­den­tää eli­ni­kää. Me­di­toin­nin ja kä­ve­le­mi­sen yh­dis­tä­mi­nen on vä­hän kuin sai­si rau­hoit­ta­vaa hoi­toa il­man, et­tä syö rau­hoit­ta­via lääk­kei­tä. Va­raa kii­rei­seen ai­ka­tau­luusi kym­me­nen mi­nuut­tia kä­ve­le­mi­seen il­man äly­pu­he­lin­ta. He­rä­tä ais­ti­si toi­mi­maan: Mi­tä tuok­su­ja tun­nis­tat? Mi­tä näet? Mil­tä tuu­li tun­tuu pos­kis­sa? Stan­for­din yli­opis­ton tut­ki­jat huo­ma­si­vat hil­jat­tain, et­tä rau­hal­li­sel­la puis­to­kä­ve­lyl­lä käy­vil­lä ih­mi­sil­lä ai­vo­jen huo­les­tu­mi­ses­ta vas­taa­va osa rau­hoit­tui ja ve­ren­kier­to ky­sei­sel­le alu­eel­le vä­he­ni.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.