2. päi­vä

Mindfulness - - Luku - (JA JO­KA PÄI­VÄ)

Et­si jos­tain pe­susie­ni ja is­tuu­du sen pääl­le

Huo­les­tut­ta­va aja­tus saa le­vol­li­sim­man­kin ke­hon val­mius­ti­laan. Tais­te­le tai pa­ke­ne -reak­tion vuok­si aja­tus al­kaa tun­tua en­tis­tä­kin huo­les­tut­ta­vam­mal­ta. Kier­rä an­sa ren­tout­ta­mal­la ke­hoa­si päi­vän mit­taan. Psy­ko­lo­gi Jen­ni­fer Abe­lin mu­kaan seu­raa­va mie­li­ku­va­har­joi­tus aut­taa tyyn­nyt­tä­mään sym­paat­tis­ta her­mos­toa: Ku­vit­te­le, et­tä is­tut tai sei­sot val­ta­van pe­susie­nen pääl­lä. Ve­dä sy­vään hen­keä. Kun hen­gi­tät ulos, ku­vit­te­le, et­tä kaik­ki jän­ni­tyk­se­si va­luu var­ta­los­ta­si pe­susie­neen, jo­ka imee sen si­sään­sä. Var­mis­ta pu­he­li­men muis­tu­tuk­sil­la, et­tä tois­tat har­joi­tuk­sen muu­ta­mia ker­to­ja päi­vän mit­taan. Huo­leh­di hy­vis­tä yö­unis­ta ja päi­vit­täi­sis­tä ren­tou­tus­het­kis­tä, niin olet pian kuin it­se Da­lai La­ma.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.