4. päi­vä

Mindfulness - - Luku -

Tyl­sis­ty

Nyt olet pääs­syt al­kuun eli­mis­tön fyy­si­sen puo­len (uni, ren­tou­tu­mi­nen, lii­kun­ta) hoi­ta­mi­ses­sa. On ai­ka siir­tyä aja­tus­ten ta­sol­le. Huo­let saa­vat hel­pos­ti mie­len val­taan­sa. Huo­liin on­kin hy­vä suh­tau­tua kuin pik­ku­lap­seen. An­na huo­lil­le ko­ko huo­mio­si mut­ta tee se vain tiet­ty­nä ai­ka­na. Va­raa päi­vään vart­ti ai­kaa, jol­loin ve­täy­dyt omiin oloi­hi­si paik­kaan, jos­sa ku­kaan ei häi­rit­se si­nua. An­na huo­le­si sit­ten pu­hua ää­neen, mi­tä sil­lä on sy­dä­mel­lään. ”Ken­ties poh­dit, et­tä Mi­tä jos mi­nul­la on syö­pä tai Saa­tan hy­vin jää­dä työt­tö­mäk­si”, The Wor­ry Cu­re -kir­jan kir­joit­ta­ja psy­ko­lo­gi Ro­bert L. Lea­hy sa­noo.

”On sa­ma, mil­lai­nen huo­li miel­tä­si pai­naa, tois­ta se sa­ta ker­taa hi­taas­ti sa­mal­la, kun ku­vit­te­let huo­le­nai­het­ta mie­les­sä­si. Kun olet aja­tel­lut sa­maa asi­aa sa­ta ker­taa, se al­kaa tun­tua sie­tä­mät­tö­män tyl­säl­tä.”

Noin var­tin ku­lut­tua useim­mat huo­maa­vat mie­lia­las­saan suu­ren tun­ne­ta­son muu­tok­sen, Cas­si­day ker­too. (Erit­täin voi­mal­li­ses­ti mu­reh­ti­vai­sel­ta sii­hen voi men­nä 20–30 mi­nuut­tia.) ”Huo­maat vä­hi­tel­len, et­tä huo­li ja mur­he ovat vain aja­tuk­sia ja lak­kaat vä­lit­tä­mäs­tä niis­tä enää.”

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.