Muu­ta keit­tiön jär­jes­tys­tä

Mindfulness - - Luku -

Sot­kui­nen keit­tiö, jos­sa on esil­lä ruo­an­täh­tei­tä, puo­li­val­mis­tei­ta ja pro­ses­soi­tua ruo­kaa, voi li­sä­tä li­ho­mi­sen to­den­nä­köi­syyt­tä jo­pa niin pal­jon, et­tä Cor­nel­lin yli­opis­ton tut­ki­ja Brian Wan­sink kir­joit­ti ai­hees­ta kir­jan Slim by De­sign: Mind­less Ea­ting So­lu­tions for Eve­ry­day Li­fe, jos­sa hän ker­too pie­nis­tä muu­tok­sis­ta, joi­ta ko­ti­keit­tiöön voi teh­dä, jot­ta ruo­kai­lus­ta tu­li­si ter­veel­li­sem­pää, tie­dos­ta­vam­paa ja vähemmän vai­val­lois­ta. Täs­sä on vii­si muu­tos­ta, jot­ka voit teh­dä sa­man tien:

Vaih­da ruoka-ai­nei­den paik­kaa

Ih­mi­nen va­lit­see kol­me ker­taa to­den­nä­köi­sem­min syö­tä­väk­seen sen, mi­tä nä­kee en­sim­mäi­se­nä kuin sen, mi­kä täy­tyy kai­vaa esiin. Sik­si on­kin vii­sas­ta siir­tää vi­han­nek­set jää­kaa­pin vi­han­nes­laa­ti­kos­ta ylim­mäl­le hyl­lyl­le, aset­taa kau­ra­hiu­ta­leet kui­va-ai­ne­kaa­pin etuo­saan ja kek­sit taim­mai­sek­si, siir­tää keit­tiön­pöy­dil­tä kaik­ki pro­ses­soi­tu ruoka pii­loon ja vaih­taa sen ti­lal­le he­del­miä.

Tee keit­tiös­tä vähemmän hou­kut­te­le­va olei­lu­paik­ka

Mi­tä enem­män ai­kaa vie­tät keit­tiös­sä, si­tä to­den­nä­köi­sem­min syöt enem­män. On­ko keit­tiös­sä­si mu­ka­vat tuo­lit? Vaih­da ne toi­siin. Kat­sot­ko keit­tiö­saa­rek­kees­sa Netflixiä? Ju­lis­ta keit­tiöön äly­pu­he­lin­kiel­to. La­kat­kaa viet­tä­mäs­tä ai­kaa keit­tiös­sä, olo­huo­ne on tar­koi­tet­tu oles­ke­luun.

Tee ter­veel­li­sen ruo­an val­mis­ta­mi­ses­ta hel­pom­paa

Ruo­an val­mis­ta­mi­nen it­se li­sää mah­dol­li­suuk­sia päät­tää ra­vin­non laa­dus­ta ja luo­da yh­teys ruo­kaan, jo­ta syö. Li­säk­si sil­loin on usein ta­pa­na teh­dä ruo­kai­lu­ti­lan­tees­ta hie­man juh­lal­li­sem­pi: kat­taa ruo­ka­pöy­tä, sy­tyt­tää kynt­ti­löi­tä, seu­rus­tel­la per­heen­jä­sen­ten kans­sa ja syö­dä hi­taam­min. Pi­ka­ruo­ka tu­lee ah­mais­tua ohi­men­nen. Mi­ten in­nos­tua ruo­an­lai­tos­ta? Huo­leh­di sii­tä, et­tä keit­tiön pöy­dät ovat tyh­jiä ja et­tä keit­tiö­ko­neet, kat­ti­lat ja pais­tin­pan­nut on help­po ot­taa käyt­töön ja et­tä käy­tös­sä on te­rä­viä veit­siä raa­ka-ai­nei­den kä­sit­te­lyyn.

Käy­tä ai­em­paa vähemmän kup­pe­ja, lau­ta­sia ja ate­ri­mia

Wan­sin­kin tut­ki­mus osoit­taa, et­tä syöm­me 92 pro­sent­tia ruo­as­ta, jon­ka otam­me lau­ta­sel­le, olim­me­pa mi­ten näl­käi­siä ta­han­sa. Mi­tä suu­rem­pi lau­ta­nen tai kup­pi meil­lä on käy­tös­sä, si­tä suu­rem­man an­nok­sen otam­me. Jät­tian­nok­sia voi siis vält­tää käyt­tä­mäl­lä lau­ta­sia, joi­den hal­kai­si­ja on enin­tään 25 cm (ver­rat­tu­na hal­kai­si­jal­taan 30 cm:n lau­ta­seen ka­lo­rei­ta tu­lee ate­ri­aa koh­den 60 vähemmän), jäl­ki­ruo­ka­lusik­kaa, pien­tä haa­ruk­kaa ja veis­tä se­kä kor­kei­ta ja ka­pei­ta juo­ma­la­se­ja, jot­ka näyt­tä­vät suu­ril­ta.

Pei­tä ruo­an­täh­teet alu­mii­ni­fo­liol­la tai säi­ly­tä nii­tä rasiois­sa, jois­sa on lä­pi­nä­ky­mä­tön kan­si.

Sa­non­ta­han kuu­luu, et­tä ”pois­sa sil­mis­tä, pois­sa mie­les­tä”.

Hy­väs­sä jär­jes­tyk­ses­sä ole­va keit­tiö saa ha­lua­maan puh­tai­ta elin­tar­vik­kei­ta.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.