Lii­ty jouk­koon

Mindfulness - - Luku -

Olet­ko val­mis hal­lit­se­maan syö­mis­tä­si? Me­ne osoit­tee­seen Ro­da­leU.com/ ta­kecont­rol ja il­moit­tau­du 21 päi­vän haas­tee­seen ni­mel­tä ”Ta­ke Cont­rol of Your Ea­ting & Ne­ver Diet Again” (englan­nin­kie­li­nen, noin 10 eu­roa), jo­hon kuu­luu käy­tän­nön­lä­hei­siä luen­to­ja tie­toi­ses­ta syö­mi­ses­tä, me­di­taa­tios­ta ja joo­ga­har­joi­tuk­sis­ta se­kä stressiä lie­ven­tä­viä re­sep­te­jä, joi­den avul­la tie­toi­ses­ta syö­mi­ses­tä tu­lee ta­pa.

”Kaik­ki läh­tee sii­tä, et­tä muut­taa omia toi­min­ta­ta­po­jaan”, Mar­go Lan­don sa­noo. ”On to­ki ym­mär­ret­tä­vä toi­min­nan taus­ta­syyt, mut­ta yh­tä tär­ke­ää on ryh­tyä toi­meen!”

Jär­jes­tä jää­kaap­pi uu­del­leen niin, et­tä her­kul­li­set hy­vät elin­tar­vik­keet ovat nä­ky­vil­la par­hai­ten ja ros­ka­ruo­ka taa­em­pa­na.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.