LÖY­DÄ OMA SUURUUTESI

Näin ete­nee ket­ju­reak­tio joo­gaa­mi­ses­ta pai­non­pu­do­tuk­seen:

Mindfulness - - Luku -

STRESSAANNUT VÄHEMMÄN

Jooga vä­hen­tää le­vot­to­muut­ta, kos­ka se rau­hoit­taa sym­paat­tis­ta her­mos­toa. Na­tio­nal Cen­ter for Comple­men­ta­ry and Al­ter­na­ti­ve Me­dici­ne -tut­ki­mus­kes­kuk­sen tut­ki­joi­den mu­kaan sään­nöl­li­ses­ti joo­gaa har­joit­ta­vil­la on enem­män ai­vo­so­lu­ja alu­eel­la, jo­ka sää­te­lee stressiä ja pa­ran­taa oman it­sen­sä tie­dos­ta­mis­ta.

TE­KEE VÄHEMMÄN MIE­LI ROS­KA­RUO­KAA

Tut­ki­mus­ten mu­kaan kroo­ni­ses­ti stres­saan­tu­neil­la on mui­ta suu­rem­pi tar­ve syö­dä ka­lo­ri­pi­tois­ta ruo­kaa.

PÄÄ­SET EROON VATSAMAKKAROISTA

Joo­gan on ha­vait­tu las­ke­van eli­mis­tön kor­ti­so­li­pi­toi­suut­ta. Kor­ti­so­li on stres­si­hor­mo­ni, jo­ka li­sää ruo­kaan liit­ty­viä mie­li­te­ko­ja ja saa ras­van ker­ty­mään vat­san­seu­tuun.

LIIKUT ENEM­MÄN

Joo­gan on to­det­tu vä­hen­tä­vän ma­sen­nuk­sen oi­rei­ta, ja tut­ki­mus­ten mu­kaan on­nel­li­set ih­mi­set ovat mui­ta ak­tii­vi­sem­pia.

NU­KUT PA­REM­MIN

Tut­ki­muk­ses­sa, jo­hon osal­lis­tui

120 ikäih­mis­tä, to­det­tiin, et­tä sään­nöl­li­nen joo­gaa­mi­nen pa­ran­si hei­dän unen­laa­tu­aan. Unen­puu­te liit­tyy pai­non­nousuun ja vä­häi­sem­pään lep­tii­ni­pi­toi­suu­teen eli­mis­tös­sä. Lep­tii­ni on hor­mo­ni, jo­ka vä­hen­tää nä­län­tun­net­ta. Mi­tä vähemmän lep­tii­niä, si­tä vai­keam­pi on vas­tus­taa ras­vai­sia ruo­kia.

TIEDOSTAT ASIOI­TA PA­REM­MIN

Ih­mi­set, jot­ka syö­vät hi­taam­min ja kiin­nit­tä­vät huo­mio­ta ruo­an ma­kuun ja tuok­suun, ovat usein hoi­kem­pia ja heil­lä on vähemmän tai­pu­mus­ta het­ken mie­li­te­koi­hin, kuin niil­lä, jot­ka ei­vät toi­mi sa­mal­la ta­val­la, ker­ro­taan Ap­pe­ti­te -leh­des­sä jul­kais­tus­sa kat­sauk­ses­sa.

Har­joi­tat joo­gaa (On­nit­te­lut!)

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.