Kii­tol­li­suus­päi­vä­kir­ja

Mindfulness - - Ilmoitus -

On help­poa teh­dä pie­nes­tä kii­tol­li­suus­het­kes­tä me­kaa­ni­ses­ti suo­ri­tet­ta­va osa päi­vän ru­tii­ne­ja, mut­ta se voi ol­la myös pal­jon enem­män. Voit kes­kit­tyä il­mei­siin tai konk­reet­ti­siin asioi­hin, jois­ta koet kii­tol­li­suut­ta, ja sii­tä voit ha­lu­tes­sa­si siir­tyä eteen­päin. Pa­neu­du sy­vem­piin tun­tei­siin, joi­den an­sios­ta koet elä­vä­si. Saa­ko jo­ku per­heen­jä­se­nis­tä si­nut tun­te­maan kii­tol­li­suut­ta? Kir­joi­ta kir­jaan hä­nen ni­men­sä ja asioi­ta, joi­ta on mu­ka­va teh­dä yh­des­sä hä­nen kans­saan, ja mil­tä yh­des­sä­olo juu­ri hä­nen kans­saan tun­tuu. Olet­ko kii­tol­li­nen ko­dis­ta­si? Mie­ti iha­nia ai­ko­ja tai ruo­kai­lu­het­kiä omas­sa ko­dis­sa­si, jo­ka on ol­lut ko­ti­na si­nul­le ja ken­ties muil­le­kin. Aloi­ta täs­tä ja kir­jaa muis­tiin muu­ta­ma asia, jois­ta olet kii­tol­li­nen tä­nään.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.