BMW’S ELEKTRO-OFFENSIEF

Auto Review - - NIEUWS -

Dit moet toch wel de minst ver­ras­sen­de ver­ras­sing in de ge­schie­de­nis van ver­ras­sin­gen zijn. Dank­zij stu­die­mo­del­len en spi­o­na­ge­fo­to’s we­ten we al lang hoe de nieu­we BMW iX3 er­uit ziet, maar dat neemt niet weg dat BMW’s eer­ste elek­tri­sche suv een in­te­res­san­te au­to is. Met na­me voor lea­se­rij­ders, na­tuur­lijk.

BMW op een klei­ne ach­ter­stand

BMW - dat in 2013 voort­va­rend be­gon met de i3 - heeft een klei­ne ach­ter­stand op de an­de­re Duit­se pre­mi­um­mer­ken als het op elek­tri­sche mo­del­len aan­komt. Audi heeft al de E-Tron en E-Tron Sport­back, Mercedes-Benz de EQC, Porsche de Taycan en Volks­wa­gen de ID.3. Bo­ven­dien lijkt BMW een iets an­de­re stra­te­gie te kie­zen. De iX3 is niet een op zich­zelf staand elektrisch mo­del, maar sim­pel­weg een af­ge­lei­de van de X3. Hij wordt aan­ge­dre­ven door een elek­tro­mo­tor op de ach­ter­as, die een ver­mo­gen van 286 pk en 400 Nm kop­pel le­vert. Daar­mee gaat de BMW iX3 in 6,8 se­con­den naar 100 km/h. De top­snel­heid van de suv is be­grensd op 180 km/h.

459 ki­lo­me­ter en een sound­track

On­der de vloer van het in­zit­ten­den­com­par­ti­ment ligt een 80-kWh bat­te­rij. Die kan net als de Audi E-Tron met ­maxi­maal 150 kW wor­den ge­la­den. Hij is dan in een half uur weer voor 80 pro­cent vol. Als de me­ter 100 pro­cent aan­geeft, heb je vol­gens de of­fi­ci­ë­le WLTP-op­ga­ve een ac­tie­ra­di­us van maxi­maal 459 ki­lo­me­ter tot je be­schik­king. Een gim­mick is dat film­com­po­nist Hans Zim­mer - be­kend van on­der meer Pi­ra­tes of the Ca­rib­bean, The Dark Knight en Gla­di­a­tor - het ‘mo­tor­ge­luid’ heeft ge­com­po­neerd. En om­dat blauw in­mid­dels dé kleur van elek­tri­sche aan­drij­ving lijkt te zijn, is de BMW iX3 van ­bui­ten en van bin­nen aan­ge­kleed met blau­we ac­cen­ten. Wil je vol­gend jaar als par­ti­cu­lier met sub­si­die een BMW iX3 aan­schaf­fen, dan kom je van een kou­de ker­mis thuis. De iX3 is te duur voor de over­heids­sub­si­die van 4000 eu­ro. Hij kost in Ne­der­land mi­ni­maal 71.000 eu­ro en is le­ver­baar in twee uit­voe­rin­gen: Exe­cu­ti­ve en High Exe­cu­ti­ve.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.