Tus­sen­sta­ti­on waar de elek­tri­sche snel­trein nooit stop­te

In 2012, tij­dens de au­to­beurs van Genè­ve, stal Hyundai de show met de con­cept­car I-Oniq. Voor zijn tot range-ex­ten­der om­ge­bouw­de ben­zi­ne­mo­tor, lag een roos­kleu­ri­ge toe­komst in het ver­schiet. De tijd snel­de ech­ter voort …

Auto Review - - DE TWEE GROTE PLUSPUNTEN VAN DE HONDA E ZIJN HOE H - Tekst Igor Stuif­zand

Hyundai heeft het bes­te met de mens­heid voor. Om de kli­maat­ver­an­de­rin­gen zo snel mo­ge­lijk een halt toe te roe­pen, wil het Zuid-Ko­re­aan­se merk in 2025 dik een half mil­joen vol­le­dig elek­tri­sche au­to’s op jaar­ba­sis ver­ko­pen, en daar­naast nog eens ruim hon­derd­dui­zend voertuigen met brand­stof­cel (op waterstof). Om dit plan te re­a­li­se­ren, zet Hyundai vol in op het aan­bie­den van al­ter­na­tie­ve mo­bi­li­teits­op­los­sin­gen. De fo­cus ligt niet zo­zeer op het be­zit van de au­to, maar op de toe­pas­sing van nieu­we (ge­deel­de) ver­voers­vor­men.

In 2012 klonk de trans­for­ma­tie naar vol­le­dig elek­tri­sche mo­bi­li­teit nog als heel ver­re toe­komst­mu­ziek. Als er in Se­oel al werd na­ge­dacht over vol­le­dig elek­tri­sche mo­del­len als de Ko­na Electric en wa­ter­stof­au­to’s als de Nexo, dan ver­keer­de de ont­wik­ke­ling van de­ze mo­del­len nog in een heel pril sta­di­um. Acht jaar ge­le­den was de in­zet van elek­tri­sche ener­gie als aan­vul­ling op de ver­bran­dings­mo­tor nog een ac­tu­eel on­der­werp.

Lef

Tij­dens de au­to­sa­lon van Genè­ve in 2012 de­bu­teer­den nieu­we au­to’s als de Bent­ley Ben­tay­ga (als stu­die­mo­del), de Bu­gat­ti Vey­ron Grand Sport Vi­tes­se en de As­ton Mar­tin V12 Van­ta­ge - en dan la­ten we de Fer­ra­ri F12 Ber­li­net­ta en Lam­borg­hi­ni Aven­t­a­dor J voor het ge­mak maar ach­ter­we­ge … Op de beursvloer ston­den we heel even stil bij de B-stijl­lo­ze Ford B-Max, voor­spel­den we een gou­den toe­komst voor de spik­splin­ter­nieu­we Volvo V40 en ver­gaap­ten we ons aan con­cept­cars als de Lexus LF-LC.

Bij Hyundai stond de nieu­we i30 Wa­gon in de schijn­wer­pers. Daar­mee na­men de Ko­re­a­nen een bloed­se­ri­eus al­ter­na­tief voor suc­ces­vol­le Eu­ro­pe­se sta­ti­on­wa­gons als de Ford Fo­cus en Opel Astra in het pro­gram­ma op. Maar het stu­die­mo­del I-Oniq ge­tuig­de van veel meer lef: de­ze bloed­mooie en op­val­lend re­a­lis­tisch ogen­de fast­back-cou­pé trok de aan­dacht met zijn vloei­en­de lijn­voe­ring, groot­for­maat gril­le en wijds uit­slaan­de (en dus niet zo re­a­lis­ti­sche) vleu­gel­deu­ren. Met zijn leng­te van 4,4 me­ter, ver­ken­de de con­cept­car het ter­ri­to­ri­um van po­pu­lai­re cou­pés als de Volks­wa­gen Sci­roc­co en Peu­ge­ot RCZ. Als­of de ont­wer­pers van Hyundai’s R&D-cen­trum in het Duit­se Rüs­sels­heim van­uit het hoofd­kwar­tier in Se­oel de op­dracht had­den ge­kre­gen om voor­al niet te ver­ge­ten dat hun werk­ge­ver in Oost-Azi­a­ti­sche grond wor­tel­de, was het in­te­ri­eur van de I-Oniq het toon­beeld van ge­kun­stel­de cre­a­ti­vi­teit. Door de ron­de vor­men, het blau­we ne­on­licht, het ‘ge­laag­de’ stuur met ge­ïn­te­greer­de tou­chs­creen en de com­bi­na­tie van ro­de stof­fe­ring met ge­welfd hout­fi­neer, leek het wel als­of je de brug van Batt­lestar Galac­ti­ca had be­tre­den.

Tus­sen­sta­ti­on

Ter­wijl het prach­ti­ge ex­te­ri­eur veel waar­de­ring oogst­te, ver­loor de wa­re pe­trolhead bij het le­zen van de specs al snel de aan­dacht. On­der de mo­tor­kap van de I-Oniq geen bruut ben­zi­ne­ge­weld, maar slechts een 1,0-li­ter drie­ci­lin­der­tje die het tot een al­les be­hal­ve hoog­dra­vend ver­mo­gen schop­te van … 61 pk. Maar dat is niet het vol­le­di­ge ver­haal. De ben­zi­ne­mo­tor dien­de na­me­lijk slechts als range-ex­ten­der, en stond niet in di­rec­te ver­bin­ding met de aan­ge­dre­ven wie­len. Hij was er en­kel om ener­gie op te wek­ken voor de 105 pk ster­ke elek­tro­mo­tor. Op al­leen het li­thi­um-ion bat­te­rij­pak­ket, kon­den 120 vol­le­dig elek­tri­sche ki­lo­me­ters wor­den af­ge­legd. Wan­neer je ook de aan­vul­len­de brand­stof­voor­raad er­door­heen had ge­jaagd, had je in­mid­dels 700 ki­lo­me­ter ach­ter de kie­zen.

In 2012 werd de range-ex­ten­der nog ge­zien als bij­zon­der ef­fec­tie­ve op­los­sing om de CO2-uit­stoot van een au­to in de kiem te smo­ren. Een tus­sen­sta­ti­on, zo­veel was ze­ker, want op lan­ge­re ter­mijn zou de vol­le­dig elek­tri­sche au­to het stok­je over­ne­men. De ont­wik­ke­lin­gen op dit ge­bied gin­gen ech­ter zo snel, dat de range-ex­ten­der al heel gauw een ge­pas­seerd sta­ti­on was …

De range-ex­ten­der werd ge­zien als bij­zon­der ef­fec­tie­ve op­los­sing om de CO2-uit­stoot in de kiem te smo­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.