KRACHT STROOM

Auto Review - - DE TWEE GRO­TE PLUS­PUN­TEN VAN DE HONDA E ZIJN HOE H - Tekst Mar­tin Ur­ban­ke, Igor Stuif­zand Fo­to’s Ni­klas Got­ta

De nieu­we Audi E-Tron Sport­back 55 quat­tro is geen au­to voor de spaar­za­me gei­ten­wol­len­sok­ken­brei­er. Hij is ont­wor­pen als bu­si­nessclass reis­au­to, die je emis­sie­vrij en in al­le luxe en com­fort naar mee­tings en con­fe­ren­ties brengt. De Mercedes EQC 400 4Ma­tic ope­reert al wat lan­ger op de za­ke­lij­ke markt, en be­schikt even­eens over een elek­trisch ver­mo­gen van 408 pk. Hij is al­leen veel goed­ko­per in de lea­se en de bij­tel­ling. Wel­ke elektro-suv moet het wor­den?

De Audi E-Tron en Mercedes EQC zijn de elek­tro­tech­ni­sche top­mo­del­len van bei­de mer­ken. Nu zet Audi de vol­gen­de stap en voor­ziet zijn stroom-suv van een spor­tief af­lo­pen­de Sport­back­ach­ter­kant. Boet de vol­le­dig elektrisch­e suv daar­mee in op zijn da­ge­lijk­se bruik­baar­heid, of is het op­val­len­de de­sign van de au­to zijn meer­prijs waard? We ver­ge­lij­ken de Audi E-Tron Sport­back 55 quat­tro met de Mercedes EQC 400 4Ma­tic. Bei­de au­to’s be­schik­ken over een elektrisch­e aan­drijf­lijn met een ver­mo­gen van 408 pk. De Mercedes is in de ba­sis ech­ter bij­na 10.000 eu­ro goed­ko­per dan de Audi, voor bei­de test­au­to’s geldt een ver­schil van bij­na 16.000 eu­ro. En dat scheelt op de eind­ba­lans toch een slok op de lea­se- en bij­tel­lings­bor­rel. Waar­mee trou­wens niet ge­zegd is dat de EQC met twee vin­gers in de ge­stroom­lijn­de neus gaat win­nen. Er zijn im­mers tal van an­de­re teston­der­de­len die zwaar mee­we­gen in ons eind­oor­deel.

In-/ex­te­ri­eur De Audi E-Tron Sport­back is een klas­se gro­ter dan de Mercedes EQC.

Zo­dra je in de Audi bent ge­stapt, valt op hoe ruim het in­te­ri­eur is - on­danks de af­lo­pen­de dak­lijn. Ver­ge­le­ken met de stan­daard E-Tron, komt het pla­fond bo­ven de ach­ter­bank 4 cen­ti­me­ter naar be­ne­den. Toch heb­ben de pas­sa­giers ach­ter­in nog al­tijd meer hoof­druim­te dan in de Mercedes. Het in­te­ri­eur van de EQC is bo­ven­dien dui­de­lijk smal­ler - waar­door de au­to een klas­se klei­ner lijkt dan de Audi. De kof­fer­ruim­te ver­sterkt die in­druk: de EQC trans­por­teert 500 tot 1460 li­ter. Daar zet de E-Tron Sport­back 615 tot 1655 li­ter te­gen­over. Een min­punt van de Audi is zijn ho­ge tild­rem­pel: je rug moet eerst 80 cen­ti­me­ter over­brug­gen om zwa­re goe­de­ren in de kof­fer­ruim­te te til­len. Ove­ri­gens kan de E-Tron zijn ach­ter­kant nog wel iets la­ten zak­ken, met dank aan de lucht­ve­ring. De Mercedes EQC staat op sta­len schroef­ve­ren en ni­veau­re­ge­ling ont­breekt. Dat de tild­rem­pel even­goed 76 cen­ti­me­ter hoog is, komt met het oog op de laag uit­ge­sne­den ach­ter­klep als een on­aan­ge­na­me ver­ras­sing. Met een laad­ver­mo­gen van 434 ki­lo kan de Mercedes maar een be­schei­den vracht ver­voe­ren. De Audi mag 575 ki­lo tor­sen. Als je re­gel­ma­tig een aan­han­ger te trek­ken hebt, mag de­ze voor bei­de au­to’s tot 1800 ki­lo wor­den be­la­den.

Com­fort De Mercedes legt je in de wat­ten, de Audi deelt soms een on­be­doel­de up­per­cut uit.

In dit hoofd­stuk te­ke­nen zich dui­de­lij­ke ver­schil­len af. Zo heeft de Mercedes stoe­len met een zach­te schuim­vul­ling en is de Audi uit­ge­rust met ste­vi­ge hou­vast bie­den­de S-sport­stoe­len (een op­tie van 1966 eu­ro, die uit­slui­tend ge­le­verd wordt op de du­re S edition). Ach­ter in de E-Tron is de bank even­eens ste­vi­ger ge­voerd en be­ter van vorm. De mid­del­ste zit­ting is ech­ter zo hard, dat je hier niet lan­ger wilt zit­ten dan strikt nood­za­ke­lijk is. De drie­zits­bank ach­ter in de Mercedes EQC is veel zach­ter van vul­ling en heeft een lan­ge­re zit­ting die je bo­ven­be­nen be­ter on­der­steunt, maar in snel­le boch­ten word je veel min­der ste­vig op je plaats ge­hou­den. Daar­naast slokt de ho­ge trans­mis­sie­tun­nel veel been­ruim­te op.

Zo­wel de Audi als de Mercedes biedt dank­zij de stil­le elektrisch­e aan­drijf­lijn na­tuur­lijk een uit­ste­kend ge­luids­com­fort. Bei­de test­au­to’s zijn voor­zien van ge­luids­iso­le­ren­de zij­rui­ten (Audi: 604 eu­ro;

­Mercedes: stan­daard). De klei­ne ca­me­ra’s van de Vir­tu­al Mir­rors op de Audi (1434 eu­ro) ont­wik­ke­len nau­we­lijks wind­ge­ruis en ook de rol­ge­lui­den van de 20-inch wie­len blij­ven in de E-Tron ver op de ach­ter­grond. Dis­so­nant op com­fort­ge­bied is de stijf­be­nig­heid van de stan­daard lucht­ve­ring op kor­te on­ef­fen­he­den. En dat ter­wijl een meer glooi­en­de on­der­grond snaars­trak wordt ge­trok­ken.

Het on­der­stel van de Mercedes EQC heeft een veel toe­geef­lij­ker af­stem­ming. Maar al wor­den de wiel­be­we­gin­gen nog zo soe­pel ver­werkt, de au­to ver­toont ook vrij veel on­rust. Je voelt de car­ros­se­rie de he­le tijd op zijn ve­ren dan­sen. Dat wordt na een lan­ge rit wat ver­moei­end.

Mo­tor/trans­mis­sie De Mercedes is een ver­ras­send vlot­te sprin­ter, maar de Audi laadt snel­ler op.

Elektrisch­e au­to’s zijn niet al­leen fluis­ter­stil, ze ­le­ve­ren in de re­gel ook ge­wel­di­ge pres­ta­ties. ­Daar­van zijn on­ze twee test­au­to’s een prach­tig voor­beeld. Al van­uit stil­stand bou­wen hun elek­tro­mo­to­ren een im­mens kop­pel op, zo­dat de ruim 2500 ki­lo aan rijkla­re mas­sa in een flit­send tem­po naar de 100 km/h wordt ge­ka­ta­pul­teerd. De ­Mercedes EQC is zelfs nog een iets snel­le­re sprin­ter dan de Audi E-Tron. Op top­snel­heid zijn de rol­len om­ge­draaid. De E-Tron is elek­tro­nisch be­grensd op 200 km/h, de Mercedes wordt bij 180 km/h door de com­pu­ter be­teu­geld.

Kij­ken we naar het ener­gie­ver­bruik van bei­de au­to’s, dan zien we en­ke­le prak­ti­sche ver­schil­len.

De Audi kun je on­der­weg aan een snel­la­der met 150 kW van ver­se stroom voor­zien, de Mercedes komt niet ver­der dan 110 kW aan laad­ver­mo­gen. Als je de ac­cu weer he­le­maal wilt op­la­den, ben je met de Mercedes dus meer tijd kwijt. Bo­ven­dien heeft de Audi een gro­te­re ac­tie­ra­di­us. Dat ligt in de eer­ste plaats aan de gro­te­re ca­pa­ci­teit van het ac­cu­pak­ket, maar dank­zij het ho­ge­re re­cu­pe­ra­tie­ver­mo­gen is on­der­weg ook meer rem­ener­gie om te zet­ten in laad­stroom. Al­le klei­ne beet­jes hel­pen, al vin­den we een ac­tie­ra­di­us van 288 ki­lo­me­ter (Mercedes) tot 313 ki­lo­me­ter (Audi) aan de ka­ri­ge kant. Het de­vies luidt: la­den waar je la­den kunt.

Rij­ei­gen­schap­pen De Mercedes heeft het naar zijn zin - tot­dat de rem­proef zich aan­dient.

Eens­ge­zind­heid bij Audi en Mercedes: het ac­cu­pak­ket ligt laag in de au­to en twee elek­tro­mo­to­ren bren­gen hun ge­za­men­lijk ver­mo­gen van 408 pk (zon­der in­ter­rup­tie van een ver­snel­lings­bak) keu­rig af­ge­me­ten over op de voor- en ach­ter­wie­len. Dank­zij het la­ge zwaar­te­punt en de uit­ste­ken­de trac­tie, bie­den de­ze zwa­re elektrisch­e suv’s ver­ras­send veel rij­ple­zier. Nu gaat het te ver om ze als spor­tie­ve scheur­ij­zers te be­ti­te­len, vei­lig­heid staat voorop. On­danks zijn soe­pe­le ve­ring stuurt de Mercedes heer­lijk di­rect en met veel pre­ci­sie. In de E-Tron bouwt de be­stu­ring een ver­ve­len­de te­gen­wer­king op, als­of de voor­wie­len zich ver­zet­ten wan­neer ze een bocht in moe­ten draai­en. Uit­ein­de­lijk be­gint de Audi over zijn voor­wie­len naar bui­ten te glij­den.

Elektrisch­e au­to’s zijn niet al­leen fluis­ter­stil, ze le­ve­ren in de re­gel ook ge­wel­di­ge pres­ta­ties.

Dat de E-Tron uit­ein­de­lijk toch voor de Mercedes over de fi­nish komt, is te dan­ken aan zijn rem­men. Bij een nood­stof van­af 100 km/h staat de E-Tron drie me­ter eer­der stil dan de EQC.

Mi­li­eu/kos­ten Het prijs­ver­schil van bij­na 16.000 eu­ro laat zich moei­lijk recht pra­ten.

Dank­zij het la­ge zwaar­te­punt en de uit­ste­ken­de trac­tie, bie­den de­ze zwa­re elektrisch­e suv’s ver­ras­send veel rij­ple­zier.

In test­trim is de Audi E-Tron Sport­back 55 quat­tro 15.978 eu­ro duur­der dan de Mercedes EQC 400 4Ma­tic. Een aan­zien­lijk ver­schil, dat je in de maan­de­lijk­se lea­se­kos­ten en de bij­tel­ling be­slist gaat voe­len. De Mercedes heeft bo­ven­dien een la­ge­re af­schrij­ving en gun­sti­ger ga­ran­tie­voor­waar­den. De Audi pro­beert nog te­rug te slaan met een la­ge­re ver­ze­ke­rings­pre­mie en een com­ple­ter mul­ti­me­dia­sys­teem, maar het is on­vol­doen­de om ach­ter­stand nog in te ha­len. De Mercedes wint dit hoofd­stuk met over­macht. Con­clu­sie

De Audi E-Tron Sport­back 55 quat­tro is groot en ruim. Hij heeft stan­daard lucht­ve­ring en be­schikt over een set­je daad­krach­ti­ge rem­men. De ac­cu’s zijn snel weer op­ge­la­den en het mul­ti­me­dia­sys­teem is zeer com­pleet. Maar in de ge­tes­te uit­voe­ring is de Audi bij­na 16.000 eu­ro duur­der dan de Mercedes EQC 400 4Ma­tic, die goe­de sier maakt met zijn ui­ter­ma­te com­for­ta­be­le rij­ei­gen­schap­pen en ver­bluf­fen­de sprint­kracht. Wel­is­waar is de EQC min­der ruim, heeft hij een klei­ner laad­ver­mo­gen, staat-ie op sta­len schroef­ve­ren in plaats van adap­tief ge­demp­te lucht­bal­gen en ben je wat meer tijd kwijt aan de laad­paal, dan nog laat de gro­te meer­prijs van de Audi zich niet (vol­le­dig) ver­kla­ren. Tel­len we al­le pun­ten bij el­kaar op, dan is er ech­ter maar een con­clu­sie mo­ge­lijk, en dat is dat de Audi be­ter in de test scoort dan de Mercedes. Zijn over­win­ning is ver­diend.

Voor­zien van het S li­ne- ex­te­ri­eur­pak­ket (stan­daard op de S edition), krijgt de E-Tron pro­mi­nen­te bum­pers aan­ge­me­ten.

De vir­tu­e­le bui­ten­spie­gels (1434 eu­ro) ver­gen ge­wen­ning en con­cen­tra­tie. Ze ge­ven aan­vul­len­de in­for­ma­tie bij het wis­se­len van rij­strook.

Geen ge­luid, geen uit­laat­gas­sen. Niet al­leen de­ze ge­dach­te is com­for­ta­bel, wan­neer je er met de Mercedes EQC en Audi E-Tron Sport­back op uit­trekt.

Fu­tu­ris­tisch dash­board in de Audi: twee cen­tra­le tou­chs­creens, een vir­tu­eel in­stru­men­ta­ri­um en beeldscher­men die de func­tie van de bui­ten­spie­gels over­ne­men (à 1434 eu­ro).

De S-sport­stoe­len met ge­ïn­te­greer­de hoofd­steu­nen bie­den je lijf een ste­vi­ge hou­vast. Ze zijn ech­ter al­leen te be­stel­len op de S edition.

Het dub­be­le breed­beeld-in­stru­men­ta­ri­um is ty­pisch Mercedes. De ko­pe­ren ele­men­ten zijn ken­mer­kend voor de elektrisch­e EQ-mo­del­len.

Zach­te vul­ling, mooie ma­te­ri­a­len, een ho­ge zit­po­si­tie: de EQC geeft het je su­v­ge­voel. Het in­te­ri­eur blinkt niet uit in ruim­te.

Op­ti­o­neel kan de EQC wor­den ge­le­verd met een bo­dy­kit die helpt de lucht­weer­stand te ver­la­gen.

Bij af­rem­men of uit­rol­len re­ge­ne­reert de tech­niek van de EQC tot 180 kW aan rem­ener­gie, waar­mee de ac­cu’s wor­den bij­ge­la­den.

Bij be­perk­te be­las­ting is de EQC een voor­wiel­aan­drij­ver, en schie­ten de ach­ter­wie­len te hulp als de nood­zaak ont­staat.

Met een laad­vo­lu­me van 500 tot 1460 li­ter kom je er nog steeds niet be­kaaid van­af, maar het ver­schil met de Audi is groot.

On­danks de vlak lig­gen­de ach­ter­ruit, past er 615 tot 1655 li­ter ba­ga­ge in de kof­fer­bak van de E-Tron Sport­back.

Leng­te: 490,1 cm Breed­te: 193,5 cm Wiel­ba­sis: 292,8 cm ba­ga­ge­ruim­te 615-1655 li­ter Spoor­breed­te voor: 165,5 cm

Leng­te: 476,1 cm Breed­te: 188,4 cm Wiel­ba­sis: 287,3 cm ba­ga­ge­ruim­te 500-1460 li­ter Spoor­breed­te voor: 162,5 cm

ach­ter 145 cm voor 150 cm Spoor­breed­te ach­ter: 161,5 cm

ach­ter 155 cm voor 156 cm Spoor­breed­te ach­ter: 165,2 cm

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.