PÅ SLUT­TEN

Aktiv Trening (Norway) - - SOV DEG STERKERE -

Går du noen gan­ger hjem fra tre­nin­gen med en fø­lel­se av at det kan­skje ikke var helt nok? At du had­de mer ener­gi på la­ger og ikke ga alt du had­de? Det er her en skik­ke­lig av­slut­ning, også kalt «fi­nis­her», kom­mer inn i bil­det. Det er snakk om 5–10 mi­nut­ters in­ten­siv inn­sats, der du skvi­ser den sis­te ener­gi­en ut av krop­pen. Med en hard, ef­fek­tiv øvel­se på slut­ten vil du all­tid gå i gar­de­ro­ben med en fø­lel­se av at du har gitt ditt.

Av­slut­nings­pro­gram­met kan ha fo­kus på å ut­mat­te en be­stemt mus­kel­grup­pe el­ler på å få pul­sen opp i den røde so­nen – el­ler beg­ge de­ler. Er du av ty­pen som sy­nes at kon­di­sjons­tre­ning er kje­de­lig, men vet godt at det er vik­tig for hel­sa, kan det va­ere lurt å vel­ge en øvel­se med fo­kus på det. Da får du kon­di­sjons­tre­nin­gen over­stått på un­der 10 mi­nut­ter. Forsk­ning vi­ser også at selv få mi­nut­ters høy­in­tens tre­ning kan gi bed­re kon­di­sjon og heve melke­syre­gren­sen be­trak­te­lig.

En an­nen for­del med å av­slut­te med noe an­net enn en van­lig styrke­øvel­se, er at det kan gjø­re tre­nin­gen på tre­nings­sen­te­ret mor­som­mere. Det vil du spe­si­elt mer­ke hvis du bare er vant til å kjø­re tra­di­sjo­nell styrke­tre­ning uke etter uke. Da blir slutt­spur­ten et nytt, frisk pust i tre­nin­gen. De kan også va­ere mo­ti­ve­ren­de, da du kan prø­ve å for­bed­re deg fra gang til gang og pres­se deg litt mer enn uka før på and­re pa­ra­me­te­re enn kilo, sett og re­pe­ti­sjo­ner. Hvis du be­gyn­ner å kje­de deg og sav­ner va­ria­sjon i tre­nin­gen, kan du all­tid leg­ge inn en ny øvel­se på slut­ten av pro­gram­met. For de små slutt­spur­te­ne kan byg­ges opp på utal­li­ge må­ter og med man­ge uli­ke øvel­ser.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.