Tre and­re pris­klas­ser

Aktiv Trening (Norway) - - STORTEST -

Her tes­ter vi smar­t­rul­ler i pris­klas­sen opp til 9000 kro­ner. Men du kan bå­de få sykkelrull­er som kos­ter ve­sent­lig mind­re og no­en som kos­ter en god del mer.

1500–4000 KR:

Her får du helt enk­le sykkelrull­er, som ofte vil va­ere ana­lo­ge mo­del­ler av de bak­hjuls­mon­ter­te ty­pe­ne. Mot­stan­den sty­res ofte me­ka­nisk, ved at en el­ler flere mag­ne­ter på­vir­ker et mind­re sving­hjul ved hjelp av en li­ten an­ord­ning som fes­tes på sty­ret. Jo stør­re mag­ne­tisk på­virk­ning, jo stør­re mot­stand. Du jus­te­rer vans­ke­lig­hets­gra­den ved å byt­te mel­lom gi­re­ne på syk­ke­len, på sam­me måte som det er for­skjell mel­lom å syk­le i opp­over­bak­ke i 1. og i 22. gir.

13 000–15 000 KR:

I den­ne pris­klas­sen fin­ner du pro­du­sen­te­nes topp­mo­del­ler. Her er det høy­ere mak­si­mal stig­ning og mot­stand, og så er det gjort en rek­ke ting for å opp­nå en mer rea­lis­tisk syk­kel­opp­le­vel­se. No­en mo­del­ler er for­synt med en mo­tor som dri­ver hju­let når du syk­ler ned­over. And­re be­gyn­ner å vi­bre­re når du for ek­sem­pel syk­ler over brostein.

30 000–45 000 KR:

Har du tenkt å tøm­me spare­kon­to­en, kan du få en ny, avan­sert smart-bike, der syk­kel­rul­le­de­len og en data­ma­skin er byg­get inn i en trim­syk­kel. Syk­ke­len er sva­ert sta­bil og syk­kel­opp­le­vel­sen vel­dig rea­lis­tisk. I ste­det for å skif­te gir med et bak­gir som på en van­lig syk­kel, fore­går alt elek­tro­nisk, og du kan selv vel­ge gi­ring og gir­sys­tem. Wa­hoos Kickr bike jus­te­rer dess­uten helningen på syk­ke­len når du syk­ler opp en bak­ke el­ler fjell­side.

Kickr Bike kan stil­les inn, så den pas­ser bå­de høye og lave.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.