Utro­li­ge bil­der

BBC Vitenskapens guide til bedre helse - - Innhold -

Er det et land­skap i ver­dens­rom­met? Mo­der­ne kunst? En sjel­den berg­art? Fak­tisk in­gen av de­le­ne. Det­te farge­for­ster­ke­de fo­to­gra­fi­et er et nær­bil­de av krys­tal­ler av ace­tyl­sa­li­syl­syre (for­kor­tes ASA) som er blitt for­stør­ret fle­re hund­re gan­ger.

ASA er blitt brukt til å sen­ke fe­ber og fore­byg­ge hjerte­syk­dom­mer i over 100 år. I den se­ne­re tid har det vist seg at ASA også kan mot­vir­ke ka­ries og mins­ke ri­si­ko­en for en­kel­te kreft­for­mer.

Hoved­in­gre­di­en­sen ace­tyl­sa­li­syl­syre ble førs­te gang syn­te­ti­sert i 1853. Men den ak­ti­ve sub­stan­sen sa­li­syl­syre er blitt brukt til medi­sins­ke for­mål len­ge før det. Stof­fet fin­nes i en­kel­te plan­ter, fram­for alt pile­trær, der det bi­drar til å set­te i gang blomst­rin­gen og be­skyt­ter mot syk­dom. Det ble ut­vun­net og be­nyt­tet som na­tur­lig smerte­stil­len­de stoff al­le­re­de av su­me­re­re, old­ti­dens egyp­te­re, Ame­ri­kas ur­inn­vå­ne­re og til og med av en­kel­te ne­an­der­ta­le­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.