Og pust …

BBC Vitenskapens guide til bedre helse - - Spektakulært -

En av­slap­pet folke­meng­de sam­let ved fo­ten av Eif­fel­tår­net i Pa­ris i an­led­ning den in­ter­na­sjo­na­le yo­ga­da­gen den 21. juni 2015. Yoga opp­sto i In­dia for rundt 5000 år si­den og ble først ut­øvd av re­li­giø­se as­ke­ter. I dag er sann­syn­lig­he­ten gans­ke stor for at du pas­se­rer minst ett yo­ga­stu­dio på vei til job­ben, og det en gang så lat­ter­vek­ken­de ut­tryk­ket «hund som ser ned» er nå et selv­sagt be­grep i vo­ka­bu­la­ret vårt.

De man­ge mil­lio­ner ut­øver­ne me­ner at yoga gir en meng­de uli­ke for­de­ler: styr­ke og smi­dig­het, smerte­lind­ring, høy­ere energi­ni­vå­er og hjelp til å stres­se ned. Men hva sier forsk­nin­gen? Yoga sy­nes å kun­ne hjel­pe mot de­pre­sjon for­år­sa­ket av søvn­løs­het, for­di yoga re­gu­le­rer me­l­a­ton­in­nivå­ene i blo­det og bi­drar til bed­re søvn­møns­ter. Dess­uten har man sett at «yo­gi­er» har mer grå hjerne­sub­stans i in­su­lær cor­tex, noe som har for­bin­del­se med høy­ere smerte­ters­kel. Mr-un­der­sø­kel­ser har også på­vist for­skjel­ler i and­re de­ler av hjer­nen, noe som kan være for­kla­rin­gen på at den grå hjerne­sub­stan­sen mins­ker lang­som­mere.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.