HVOR FETE ER VI?

BBC Vitenskapens guide til bedre helse - - Kosthold Og Trening -

Mer enn en halv mil­li­ard men­nes­ker i ver­den er fete. Nye mat­va­ner og en sta­dig mer stille­sit­ten­de livs­stil får skyl­den. Størst an­del fete har øya Sa­moa i Stille­ha­vet med hele 76,4 pro­sent av inn­byg­ger­ne. Fak­tum er at syd­havs­øy­ene do­mi­ne­rer på fed­me­top­pen – blant de ti lan­de­ne med høy­est an­del fete er det bare Ku­wait som ikke lig­ger i re­gio­nen. I and­re de­ler av ver­den er det en di­rek­te for­bin­del­se mel­lom inn­tekt og fed­me. Fed­me er fire gan­ger van­li­ge­re i høy­inn­tekts­land enn i lav­inn­tekts­land. Land i Afri­ka og Asia har ge­ne­relt vel­dig lave an­de­ler fete. I Viet­nam, Bang­la­desh, Ne­pal, In­dia, Etio­pia, Eri­trea, Ma­da­gas­kar og Den de­mo­kra­tis­ke re­pub­lik­ken Kon­go er mind­re enn to pro­sent av be­folk­nin­gen fete.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.