I KAM­PEN MOT FET­TET

FEM KJAP­PE TIPS

BBC Vitenskapens guide til bedre helse - - Kosthold Og Trening -

1 Spis sak­te

Forsk­ning som ny­lig ble pre­sen­tert på en kon­fe­ran­se for Ame­ri­can He­art As­socia­tion, vi­ser at både mid­je­må­let og ri­si­ko­en for hjerte­syk­dom­mer øker hvis man spi­ser fort. Iføl­ge Gi­les Yeo kom­mer det av at tar­me­ne ikke rek­ker å fri­gjø­re hor­mo­ner som kan sig­na­li­se­re til hjer­nen at man be­gyn­ner å bli mett. Der­med fort­set­ter man å spi­se i den tro at man fort­satt er sul­ten.

2 Unn­gå «tom­me» ka­lo­ri­er

Tom­me ka­lo­ri­er er mat som inne­hol­der mye suk­ker. Den gir in­gen mett­hets­fø­lel­se, men bi­drar til vekt­øk­ning. Brus og juice inne­hol­der så mye suk­ker på så kort tid at tar­me­ne knapt rek­ker å re­gist­re­re det. Pro­tei­ner og lang­som­me karbo­hy­dra­ter, som bøn­ner, full­korn, nøt­ter og grøn­ne blad­grønn­sa­ker, tar leng­re tid å bry­te ned. Der­med blir de væ­ren­de i syste­met len­ger og gir en mer va­rig mett­hets­fø­lel­se.

3 Ikke spis ale­ne

Ny forsk­ning vi­ser at menn som spi­ser ale­ne minst to gan­ger dag­lig, har dob­belt så stor ri­si­ko for å ut­vik­le fed­me. For­bin­del­sen sy­nes mind­re ty­de­lig hos kvin­ner. De nye fun­ne­ne er på lin­je med tid­li­ge­re forsk­ning, som vis­te at ri­si­ko­en for å vel­ge usunn mat øker når man spi­ser ale­ne.

4 Dekk på rik­tig

Opp­sikts­vek­ken­de stu­di­er vi­ser at tal­ler­ke­nens stør­rel­se, far­ge og form samt be­stik­kets tyng­de og stør­rel­se kan på­vir­ke hvor mye vi spi­ser. Det er ikke en­de­lig be­vist, men det er ikke tvil om at sto­re por­sjo­ner bi­drar til vekt­øk­ning. Me­di­sin­tids­skrif­tet Bri­tish Me­di­cal

Jour­nal an­be­fa­ler mind­re tal­ler­ke­ner.

5 Ikke slurv med søv­nen

I fle­re forsk­nings­pro­sjek­ter har man sett på for­hol­det mel­lom søvn­man­gel og vekt­øk­ning. Søvn­man­gel la­ter til å for­styr­re hor­mon­re­gu­le­rin­gen og ned­bry­tin­gen av glu­ko­se, og kan også øke meng­den av det ap­pe­titt­sti­mu­le­ren­de hor­mo­net gh­re­lin.

4

3

5

2

1

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.