FIN­NES DET NOEN HELSE­FOR­DE­LER MED AL­KO­HOL?

KJAP­PE FAKTA Mayo-kli­nik­ken i USA støt­ter med vis­se for­be­hold på­stan­den at et mo­de­rat al­ko­hol­inn­tak kan gi helse­ge­vins­ter, blant an­net:

BBC Vitenskapens guide til bedre helse - - Kosthold Og Trening -

Mins­ket ri­si­ko for å ut­vik­le og dø av hjer­tel syk­dom­mer.

Even­tu­elt mins­ket ri­si­ko for hjerte­in­farkt l – når blod­ka­re­ne i hjer­nen blir tran­ge­re og blok­ke­res slik at blod­gjen­nom­strøm m in­gen svek­kes kraf­tig.

Even­tu­elt mins­ket ri­si­ko for dia­be­tes. l

Det fin­nes man­ge ten­ke­li­ge år­sa­ker til for­de­le­ne, men det har vist seg at vin – og spe­si­elt rødvin – har en po­si­tiv ef­fekt på tarm­bak­te­ri­e­ne våre.

Be­legg for det­te kom­mer fra en rek­ke kil­der, blant an­net en liten stu­die som ble pub­li­sert i The Ame­ri­can Jour­nal Of Cli­ni­cal Nut­ri­tion i 2012. Fors­ker­ne lot ti mid­del­ald­ren­de menn av­stå helt fra al­ko­hol i en uke. De­ret­ter ble de delt inn i tre til­fel­di­ge grup­per som fikk drik­ke ett stort glass rødvin (270 ml), rødvin uten al­ko­hol el­ler gin (100 ml) til mid­da­gen hver dag. Etter 20 da­ger byt­tet de med hver­and­re. Da for­sø­ket var over, had­de alle del­ta­ker­ne ta­ker­ne tes­tet alle tre mo­del­le­ne. Un­der hele eks­pe­ri­men­tet men­tet måt­te men­ne­ne avgi blod- og av­fø­rings­prø­ver rø­ver re­gel­mes­sig.

Når de drakk rødvin, vin, og i mind­re ut­strek­ning også når de drakk den al­ko­hol­frie ko­hol­frie vi­nen, sank men­ne­nes blod­trykk be­ty­de­lig g sam­men­lik­net med un­der den al­ko­hol­frie pe­rio­den. n. Også meng­den C-re­ak­tivt pro­tein (CRP, et mål på be­ten­nel­se) nnel­se) og trig­ly­se­rid­ni­vå­er (blod­fett) var la­ve­re. e.

Man så også en ty­de­lig for­and­ring i tarm­flo­ra­en, fram­for or alt en øk­ning av den ty­pen bak­te­ri­er som for­bin­des med slank­het, Bac­te­roi­de­tes. etes. Også meng­den bi­fido­bak­te­ri­er, som m man me­ner sen­ker ko­les­te­ro­let, te­ro­let, økte kraf­tig.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.