KAF­FE

BBC Vitenskapens guide til bedre helse - - Kosthold Og Trening -

I lø­pet av åre­ne har det kom­met man­ge på­stan­der om at kaf­fe øker ri­si­ko­en for å ram­mes av en lang rek­ke fæle syk­dom­mer. Men da fors­ke­re fulg­te 120 000 menn og kvin­ner i over 20 år, opp­da­get de noe over­ras­ken­de. Hen­sik­ten med stu­di­en The Re­la­tion­ship Of Coffee Con­sump­tion With Mor­ta­li­ty var å fin­ne ut om det fan­tes en for­bin­del­se mel­lom kaffe­kon­sum og dø­de­lig­het. Kon­klu­sjo­nen ble at man ikke kun­ne se noen økt dø­de­lig­het blant ver­ken menn el­ler kvin­ner som drakk kaf­fe re­gel­mes­sig. I ste­det så man at et mo­de­rat kaffe­kon­sum lot til å gi en viss be­skyt­tel­se. Den­ne stu­di­en og an­nen forsk­ning vi­ser at det opp­nås best ef­fekt ved et inn­tak på mel­lom to og fem kop­per dag­lig. Over den gren­sen for­svin­ner den guns­ti­ge virk­nin­gen. Der­imot vet vi over­ho­det ikke hva det er som er bra for oss i kaf­fen.

Hvor mye kaf­fe du kan drik­ke uten bi­virk­nin­ger som mid­ler­ti­dig for­høy­et blod­trykk el­ler søvn­for­styr­rel­ser, kan av­hen­ge av ge­ne­ne dine, og fram­for alt meng­den le­ve­ren­zym av ty­pen CYP1A2. Det er en­zy­met CYP1A2 som av­gjør hvor raskt kof­fei­net bry­tes ned i krop­pen. Det kan for­kla­re hvor­dan det har seg at du kan drik­ke kaf­fe om kvel­den uten pro­blem, mens part­ne­ren din lig­ger søvn­løs etter å ha druk­ket en kopp på etter­mid­da­gen.

Kon­klu­sjon: To til fem kop­per kaf­fe dag­lig går bra, men bi­virk­nin­ge­ne av­hen­ger av ge­ne­ne dine.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.