LETTDRIKKER

BBC Vitenskapens guide til bedre helse - - Kosthold Og Trening -

Selv om det står på flas­ken at drik­ken er suk­ker­fri, er det ikke sik­kert at den er det spor snil­le­re mot mid­je­må­let enn stan­dard­va­ri­an­ten. Det fin­nes ikke mye be­legg for at «lettdrikker» som inne­hol­der kuns­ti­ge søt­nings­mid­ler, vir­ke­lig hjel­per men­nes­ker med å gå ned i vekt. Helse­eks­per­ter me­ner der­for at de ikke bør inn­gå i et sunt kost­hold. Fak­tisk kan man­ge sys­te­ma­tis­ke gjen­nom­gan­ger av helse­for­de­le­ne med lettdrikker være upå­li­te­li­ge, etter­som de er be­kos­tet av leske­drikk­pro­du­sen­te­ne selv.

Iføl­ge en grans­king som ble gjort ved Im­pe­ri­al Col­le­ge Lon­don, sti­mu­le­rer lett­drik­ke­ne tun­gens re­sep­to­rer for sød­me, og det kan øke ap­pe­tit­ten. Psy­ko­lo­gisk sett kan man sam­ti­dig bli mer til­bøye­lig til å unne seg noe sunt, etter­som man har tatt et «bra» suk­ker­fritt valg.

Kon­klu­sjon: Drikk vann i ste­det for lett­brus, så gjør du krop­pen (og lomme­boka) en tje­nes­te.

Det mang­ler ty­de­lig be­legg for at lettdrikker hjel­per den som vil gå ned i vekt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.