SMØR

BBC Vitenskapens guide til bedre helse - - Kosthold Og Trening -

Smør er met­tet fett. I fle­re ti­år er vi blitt rå­det til å re­du­se­re meng­den met­tet fett i kost­hol­det, etter­som det øker meng­den dår­lig ko­les­te­rol i blo­det, noe som kan føre til blod­prop­per som for­år­sa­ker hjerte­in­farkt el­ler slag. Den bri­tis­ke folke­helse­myn­dig­he­ten an­be­fa­ler at man skjæ­rer ned på det met­te­de fet­tet, med hen­vis­ning til en gjen­nom­gang av 15 kli­nis­ke for­søk.

Fors­ke­re ved uni­ver­si­te­tet i Cam­brid­ge gjor­de på den and­re si­den en grans­king av ek­sis­te­ren­de data som ble pub­li­sert i An­nals Of In­ter­nal Me­di­ci­ne i 2014. Der ble det kon­sta­tert at det ikke gikk an å se noen for­bin­del­se mel­lom met­tet fett og økt ri­si­ko for hjerte­syk­dom­mer. Kon­klu­sjo­nen at det var greit å spi­se smør igjen, spred­te seg som ild i tørt gress på net­tet. Fors­ker­ne bak stu­di­en ad­var­te imid­ler­tid mot å trek­ke for enk­le kon­klu­sjo­ner. De had­de sett at det fin­nes for­skjel­li­ge ty­per met­tet fett med uli­ke sam­men­set­nin­ger og uli­ke ef­fek­ter – en del bra, and­re dår­li­ge. Selv om vis­se mei­eri­pro­duk­ter kan vise seg å re­du­se­re ri­si­ko­en for syk­dom­mer, lot ikke smør til å til­hø­re dem. Tvert imot var team­et enig i at smør øker det dår­li­ge ko­les­te­ro­let. En fersk stu­die fra Har­vard Uni­ver­sity pe­ker i sam­me ret­ning. Der så man at en øk­ning på fem pro­sent i inn­ta­ket av met­tet fett økte ri­si­ko­en for hjerte­syk­dom­mer med hele 25 pro­sent. Re­sul­ta­tet gir støt­te til de gjel­den­de an­be­fa­lin­ge­ne om å spi­se mind­re met­tet fett og byt­te ut smør med olje med umet­te­de fett­sy­rer. I hen­hold til stu­di­en ute­blir imid­ler­tid helse­ge­vins­te­ne med å kut­te ut met­tet fett om du fort­set­ter å spi­se raf­fi­ner­te karbo­hy­dra­ter som hvitt brød. For at ri­si­ko­en skal syn­ke, må du spi­se kom­plek­se

karbo­hy­dra­ter som grønn­sa­ker og full­korn.

Kon­klu­sjon: Velg oli­ven­olje og sol­sikke­olje når du la­ger mat, og bruk smør med måte.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.