SALT

BBC Vitenskapens guide til bedre helse - - Kosthold Og Trening - Saleyha Ahsan er lege på akutt­mot­ta­ket ved Bangor Ho­s­pi­tal og i hu­ma­ni­tæ­re inn­sat­ser i kon­flikt­om­rå­der. Hun er også pro­gram­le­der for Medisin med Mos­ley.

De fles­te vet at det er ska­de­lig å spi­se for mye salt. At for lite hel­ler ikke er bra, er der­imot mind­re kjent. Musk­le­ne og nerve­sys­te­met tren­ger salt for å fun­ge­re. Hvis vi spi­ser for lite, får vi kram­pe el­ler nev­ro­lo­gis­ke sym­pto­mer og kan til og med dø.

Men det be­tyr ikke at du skal strek­ke deg etter den kjem­pe-po­sen med po­tet­gull og be­gyn­ne å knas­ke. De fles­te av oss får nem­lig i oss mer salt enn hva sunt er. Over­dre­vet salt­kon­sum kan gi høyt blod­trykk, noe som øker ri­si­ko­en for hjerte­syk­dom­mer el­ler slag. I gjen­nom­snitt spi­ser nord­menn iføl­ge Helse­di­rek­to­ra­tet 10 gram salt per dag. Det er dob­belt så mye som an­be­falt. Men det kan være vans­ke­lig å hol­de styr på hvor mye salt man får i seg, etter­som salt inn­går i mye fer­dig­mat og halv­fab­ri­ka­ta. Sal­tet vi til­set­ter i mat­la­gin­gen og ved bor­det, står bare for en liten del, mens hele 75 pro­sent kom­mer fra brød, fro­kost­blan­din­ger og for­skjel­lig halv­fab­ri­ka­ta.

Kon­klu­sjon: Et re­du­sert salt­inn­tak kan bi­dra til et sunt blod­trykk.

Hele 75 pro­sent av sal­tet vi spi­ser, kom­mer fra brød, fro­kost­blan­din­ger og for­skjel­lig halv­fab­ri­ka­ta.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.