Svev frem­over

Lø­ping fri­gir endor­fi­ner og kan bi­dra til bed­re søvn.

BBC Vitenskapens guide til bedre helse - - Kosthold Og Trening -

Tre­ning gjør krop­pen ster­ke­re og mer vel­fun­ge­ren­de, og det re­du­se­rer fett­meng­den. I til­legg kan tre­nin­gen ut­lø­se en rek­ke kje­mis­ke re­ak­sjo­ner som på­vir­ker krop­pens hor­mon­re­spons og gir hjer­nen ny ener­gi.

«En av de mest kjen­te for­de­le­ne med lø­ping er det som kal­les ’run­ner’s high’», for­kla­rer Peter Her­bert, fy­sio­log ved uni­ver­si­te­tet Tri­ni­ty Saint Da­vid i Wa­les. På 1990-tal­let be­gyn­te fors­ker­ne å se en sam­men­heng mel­lom tre­ning og den lykke­fø­lel­sen som opp­står når na­tur­li­ge opia­ter fri­gis. «Det vi nå for ti­den kal­ler ’run­ner’s high’ opp­står når krop­pen pro­du­se­rer endor­fi­ner, et hor­mon som har som for­mål å dem­pe smer­te.»

Selv om mid­dels til hard lø­ping skal være det som fri­gir endor­fi­ner ras­kest, på­pe­ker Her­bert at det fins man­ge tre­nings­for­mer som kan ut­lø­se fø­lel­sen av rus. Forsk­ning ved uni­ver­si­te­tet i Ox­ford har til og med vist at endor­fi­ne­ne fri­gis ras­ke­re når man tre­ner i grup­pe enn når man tre­ner ale­ne.

«Endor­fi­ner er opioi­de nevropep­ti­der, kje­mi­ka­li­er som dem­per smer­te ak­ku­rat på sam­me måte som opia­te­ne mor­fin og kod­ein», for­kla­rer Her­bert. Det gjør at en dor fin ut sond­rin­gen un­der tre­ning kan bi­dra til smerte­lind­ring og av­slap­ning.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.