Øk ut­hol­den­he­ten

Sek­su­el­le pro­ble­mer som im­po­tens kan mot­vir­kes gjen­nom re­gel­mes­sig tre­ning.

BBC Vitenskapens guide til bedre helse - - Kosthold Og Trening -

Forsk­ning fra USA og Ni­ge­ria vi­ser at tre­ning kan fun­ge­re som et na­tur­lig al­ter­na­tiv til de små blå pil­le­ne for menn med erek­sjons­pro­ble­mer.

«Im­po­tens kan helt klart skyl­des fy­sis­ke faktorer, og en stille­sit­ten­de livs­stil er en ri­siko­fak­tor som ofte nev­nes», sier Brewer. Psy­ko­lo­gis­ke faktorer som dår­lig selv­til­lit og høye stress­ni­vå­er kan også for­år­sa­ke im­po­tens, og selv der kan det hjel­pe med tre­ning.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.