JOHANNESURT

BBC Vitenskapens guide til bedre helse - - Kosthold Og Trening -

Om­fat­ten­de stu­di­er av johannesurt har vist at den er mer ef­fek­tiv mot de­pre­sjon enn van­li­ge anti-de­pres­si­va. Re­sul­ta­te­ne va­rie­rer li­ke­vel gans­ke mye, del­vis for­di inn­hol­det av den ak­ti­ve in­gre­di­en­sen kan va­riere med en fak­tor el­ler to i for­hold til det som er an­gitt på flas­ken.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.