N ATTLYSOLJE

BBC Vitenskapens guide til bedre helse - - Kosthold Og Trening -

Natt­lys­olje ut­vin­nes av frø fra natt­lys­blomst (nøkle­blom) og inne­hol­der gam­ma­l­i­no­len­syre ( GLA), som også fin­nes i ol­jer fra agur­kurt og sol­bær. Kjem­pe natt lys olje ble tid­li­ge­re mar­keds­ført som be­hand­ling mot P MS og ek­sem. Men både det ame­ri­kans­ke lege­mid­del­ver­ket og USAS na­sjo­na­le helse­myn­dig­he­ter er eni­ge om at det ikke fin­nes til­strek­ke­lig be­legg for noen av dis­se på­stan­de­ne. Noen stu­di­er har fun­net for­de­ler, men dis­se er se­ne­re kri­ti­sert for al­vor­li­ge feil. Meste­par­ten av forsk­nin­gen som har støt­tet natt­lys­ol­jen har vist seg å være fi­nan­siert av Efa­mol Ltd (et sel­skap som solg­te til­skud­det), og det medi­sins­ke tids­skrif­tet BMJ har kalt natt­lys­olje « medi­si­nen uten syk­dom».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.