SPIRULINA

BBC Vitenskapens guide til bedre helse - - Kosthold Og Trening -

Spirulina pro­du­se­res av tør­ke­de blå­grøn­ne al­ger og er en god pro­tein­kil­de ( selv om den ikke inne­hol­der B12vi­ta­min). I labo­ra­to­rie­stu­di­er har man sett tegn på at spirulina har po­ten­si­al for å styr­ke im­mun­for­sva­ret. Man har imid­ler­tid ikke klart å på­vi­se ef­fek­ten på men­nes­ker. I en liten stu­die kon­sta­ter­te man at spirulina er ef­fek­tivt ved kro­nisk ar­se­nikk­for­gift­ning.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.