SØVN OG HUKOMMELSE

Vik­tig ved­li­ke­holds­ar­beid mens du so­ver

BBC Vitenskapens guide til bedre helse - - Søvn -

Den ro­mers­ke re­to­ri­ke­ren Quin­ti­lia­nus kon­sta­ter­te al­le­re­de for snart 2000 år si­den at hu­kom­mel­sen for­bed­res kraf­tig etter en natts søvn. Og nå er det vi­ten­ska­pe­lig fast­slått at søvn bi­drar til lag­ring av nye min­ner.

Fors­ke­re ved Hai­fa Uni­ver­si­tet i Jor­dan har vist at en mid­dags­lur for­bed­rer hu­kom­mel­sen, og at en høne­blund på bare seks mi­nut­ter er nok til å for­ster­ke be­ar­bei­del­sen av min­ner. De lang­som­me hjerne­sving­nin­ge­ne un­der dyp­søv­nen an­tas å være et tegn på in­te­gra­sjon av ny in­for­ma­sjon i hjer­nens ek­sis­te­ren­de kunn­skap. For­and­rin­ger i møns­te­ret for hvor­dan ge­ner slår seg av og på un­der Rem-søv­nen kan også styr­ke de nerve­for­bin­del­se­ne som an­tas å ha be­yd­ning for minne­lag­rin­gen.

I en stu­die så man at søvn­man­gel fø­rer til dan­nel­se av fle­re fals­ke min­ner. Å hind­re mis­tenk­te for­bry­te­re i å sove før et for­hør sy­nes der­for å være nok­så me­nings­løst.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.