Fors­ker­ne som slåss mot fet­tet

Har vin­te­rens lan­ge tv-kvel­der gått ut over mid­je­må­let? Vi na­vi­ge­rer gjen­nom mine­fel­tet av my­ter og mis­opp­fat­nin­ger for å fin­ne ut hva eks­per­te­ne egent­lig sier om hvor­dan man går ned i vekt.

BBC Vitenskapens guide til bedre helse - - Innhold - TEKST: SI­MON CROMPTON

S ta­ti­stik­ken ta­ler sitt ty­de­li­ge språk: an­de­len over­vek­ti­ge er blitt for­dob­let si­den 1990-tal­let. I dag er 12 pro­sent av alle menn og kvin­ner i Nor­ge i fed­me- ka­te­go­ri­en, sam­men­lik­net med 6 pro­sent for 20 år si­den.

Over­vek­ten gjør oss også sy­ke­re: En fersk un­der­sø­kel­se pub­li­sert i Lan­cet Pub­lic Health vi­ser en ty­de­lig sam­men­heng mel­lom kropps­vekt og an­tall syke­hus­be­søk. Over­vek­ten gjør dess­uten man­ge men­nes­ker ulyk­ke­li­ge.

En un­der­sø­kel­se av hold­nin­ger i Stor­bri­tan nia vi­ser at over­vek­ti­ge blir al­vor­lig stig­ma­ti­sert, og at to­le­ran­sen er lav: Hele 53 pro­sent me­ner at de fles­te over­vek­ti­ge vil­le kla­re å gå ned i vekt om de bare for­søk­te. Forsk­nin­gen vi­ser imid­ler­tid at det ikke er et en­kelt spørs­mål om vilje­styr­ke.

«Hjer­nen har et vel­ut­vik­let be­løn­nings­sys­tem for mat, og hvis noe som gir be­løn­nings­ef­fek­ter er kon­stant til­gjen­ge­lig, hvor­for av­stå?» sier pro­fes­sor Susan Jebb, forsker i er­næ­rings­lære ved uni­ver­si­te­tet i Ox­ford. «Vi le­ver i en stres­sen­de til­væ­rel­se der det hele ti­den kre­ves en be­visst an­stren­gel­se for å si nei.»

Hel­dig­vis kan forsk­nin­gen nå gi noen svar på hva som kre­ves for å hol­de vek­ten un­der kon­troll. For bare et ti­år si­den fan­tes det ikke til­strek­ke­lig man­ge vi­ten­ska­pe­li­ge for­søk til å un­der­byg­ge kost­holds­rå­de­ne med. I dag har vi der­imot kla­re be­legg for hvor­dan du kan vin­ne kam­pen mot fet­tet, og en del av fun­ne­ne er over­ras­ken­de.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.