Hvor len­ge tar det før eks­tra ka­lo­ri­er sy­nes på vek­ten?

BBC Vitenskapens guide til bedre helse - - ? & ! -

Hvis du stil­ler deg på vek­ten like etter at du har spist en ber­li­ner­bol­le, vei­er du 70 g eks­tra, hvil­ket til­sva­rer vek­ten av bol­len. Men 22 g er vann og skil­les ut med uri­nen el­ler ut­ån­dings­luf­ta i lø­pet av de nær­mes­te ti­me­ne. Yt­ter­li­ge­re 2 g er kost­fi­ber som for­svin­ner med av­fø­rin­gen. De res­te­ren­de 46 g for­døyes, og hvis krop­pen ikke tren­ger ener­gi­en med én gang, lag­res den som fett. En stu­die fra 2012 har vist at fet­tet i ma­ten set­ter seg rundt mid­jen i lø­pet av fire ti­mer.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.