Gjør kon­to­ret oss sy­ke­re?

BBC Vitenskapens guide til bedre helse - - ? & ! -

Det er vans­ke­lig å vite det helt sik­kert. Fle­re stu­di­er har vist at syke­fra­væ­ret er høy­ere hos dem som ar­bei­der i kon­tor­land­skap enn hos folk som sit­ter i mind­re grup­per el­ler har eget kon­tor. Men det hand­ler mest om kort­tids­fra­vær på én el­ler et par da­ger. Hvis for­kjø­lel­ses­vi­rus smit­ter let­te­re på kon­to­rer, bur­de in­flu­ensa­vi­rus gjø­re det sam­me, og da plei­er man å være nede for tel­ling i minst en uke. Så kan­skje er det bare at mil­jø­et er mer stres­sen­de i kon­tor­land­skap og gjør folk mer til­bøye­li­ge til å ta en syke­dag i ny og ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.