PRO­GRAM­MET

Kom i gang med Yoga - - Uke 1 -

NØK­KEL­PO­SI­SJON Død­manns­stil­ling med rik­tig pust

l Legg deg på ryg­gen med føt­te­ne i en hofte­bred­des av­stand. Strekk ar­me­ne ut til si­den, og vend hånd­fla­te­ne opp­over.

l Ikke prøv å end­re noe, men legg mer­ke til ditt na­tur­li­ge puste­møns­ter. Fø­les pus­ten rask el­ler lang­som? Grunn el­ler dyp? Mer­ker du at brys­tet og ma­gen ut­vi­der seg? Ob­ser­ver din egen pust i et par mi­nut­ter.

l Legg hen­de­ne nederst på ma­gen med fin­ger­tup­pe­ne mot hver­and­re (A). Kjen­ner du bu­ken heve seg når du trek­ker pus­ten, og syn­ke når du pus­ter ut? Skyv hen­de­ne til ribbei­na (B). Kjen­ner du be­ve­gel­se un­der hånd­fla­te­ne dine? Legg til slutt én hånd på brys­tet og én på ma­gen (C). Be­ve­ger den ene hån­den seg mer enn den and­re? Hva skjer hvis du end­rer pus­ten fra dyp til grunn?

Den­ne uken kon­sen­trer vi oss om å lære å pus­te godt. Når du pus­ter rik­tig, pus­ter du liv i hver en­kelt yo­ga­po­si­sjon.

I boka Yoga Sut­ras be­skrev den eld­gam­le vis­man­nen Tips Patan­ja­li yoga slik: «Yo­gas cit­ta vrt­ti nirod­hah» el­ler «Yoga roer tan­ke­nes vand­ring».

Hvis du får tan­ker som «Gjør jeg det rik­tig?» el­ler «Nå må jeg kla­re å hus­ke nes­te po­si­sjon» når du be­gyn­ner på den førs­te yoga­ti­men i det­te pro­gram­met, skal du bare kon­sen­tre­re deg om pus­ten din. Gi slipp på tan­ke­ne dine hver gang du pus­ter ut.

l Bruk et par mi­nut­ter på å ut­fors­ke hvor­dan kroppen end­rer fa­song når du pus­ter. Fort­sett å føl­ge din egen ryt­me i et par mi­nut­ter, og pust så nor­malt igjen.

Tid: 60 mi­nut­ter

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.