Vrk­sasa­na

TRE­ET

Kom i gang med Yoga - - Posisjoner -

l Inn­ta stå­en­de po­si­sjon og legg vek­ten på venst­re bein. Sprik med tær­ne og skyv ro­ten av stor- og lille­tåen mot un­der­la­get. Løft fot­buen.

l Bøy venst­re kne en anel­se og sett fot­så­len på høy­re bein mot inn­si­den av venst­re legg el­ler lår. Du kan bru­ke hån­den til å plas­se­re fo­ten din i rik­tig po­si­sjon hvis det er let­te­re. Ikke sett fot­så­len på kne­et, da kan du ri­si­ke­re å ska­de led­det.

l fin­ner Hvil ba­lan­sen. hen­de­ne Trykk på hof­te­ne fot­så­len mens din du mot lå­ret, sam­ti­dig som du pres­ser lå­ret mot fot­så­len for å sta­bi­li­se­re kroppen. Fest blik­ket på et fast punkt rett foran deg.

l Før høy­re kne ut mot si­den, strekk hale­bei­net ned mot gul­vet og trekk nav­len inn mot rygg­ra­den. Gjør deg tung mot un­der­la­get, sam­ti­dig som du strek­ker deg opp fra mid­jen og vi­de­re gjen­nom ho­det. Legg hen­de­ne i bønne­po­si­sjon ved hjer­tet, og strekk hen­de­ne lang­somt over ho­det hvis du fø­ler at du har god nok ba­lan­se.

l Trekk pus­ten dypt fem gan­ger. Pust de­ret­ter lang­somt ut mens du sen­ker hen­de­ne og fo­ten. Gjen­ta øvel­sen til mot­satt side.

mist­teribpas­lan­sen. I be­gyn­nel­sen bør du stå side­lengs ved en vegg. Da kan du støt­te deg med én hånd hvis du STÅ­EN­DE

FOR­DE­LER

✦ Gir men­tal og fy­sisk ba­lan­se

✦ Tøy­er lys­ken, brys­tet og skuld­re­ne

✦ Roer tan­ke­ne

✦ Vir­ker jor­den­de

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.