Å VÆRE JOR­DET

TEMA DEN­NE UKEN

Kom i gang med Yoga - - In­spi­ra­sjon -

DET ER IKKE ET MI­RA­KEL Å GÅ PÅ VAN­NET – DET ER ET MI­RA­KEL Å GÅ PÅ DEN FRUKT­BA­RE JOR­DA, VÆRE TIL STE­DE I ØYE­BLIK­KET OG FØLE SEG IN­TENST LE­VEN­DE. Thich Nhat Hanh zen­mes­ter og ån­de­lig le­der

Føt­ter: I res­ten av bo­ka vil vi bru­ke ut­tryk­ket pa­da band­ha, el­ler låst fot. For å låse fo­ten stil­ler du deg med pa­ral­lel­le fot­så­ler i om­trent en hofte­bred­des av­stand. Sprik med tær­ne, og trykk stor- og lille­tåen ned mot un­der­la­get (løft de tre midt­ers­te tær­ne for å øke fø­lel­sen av at stor- og lille­tåen tryk­kes ned mot un­der­la­get, sett dem de­ret­ter i gul­vet igjen. Se for deg at føt­te­ne dine er rek­tang­ler, og sørg for å for­de­le vek­ten jevnt i rek­tan­ge­lets fire hjør­ner. Løft de­ret­ter de ind­re fot­bu­ene dine ved å sky­ve ank­le­ne ut­over til hver sin side. Du skal bru­ke pa­da band­ha i alle stå­en­de po­si­sjo­ner, så ta deg tid til å kjen­ne godt etter hvor­dan det fø­les. Hen­der: Has­ta band­ha er en tek­nikk som lik­ner vel­dig på pa­da band­ha, bare at du bru­ker hen­de­ne i ste­det for føt­te­ne. Still deg på alle fire, og sett hånd­fla­te­ne i gul­vet foran deg med en skul­der­bred­des av­stand. Pass på at lang­fin­ge­ren pe­ker for­over. Sprik med fing­re­ne, og skyv ro­ten av tom­mel­fin­ge­ren og peke­fin­ge­ren mot gul­vet. Skyv ro­ten av alle fing­re­ne mot gul­vet, og løft sen­trum av hånd­fla­ten en anel­se opp, så du får en slags va­ku­um­ ef­fekt. Ikke be­kym­re deg hvis du ikke får det til med en gang – kon­sen­trer deg om å pres­se ro­ten av fing­re­ne godt ned mot un­der­la­get, så kom­mer res­ten av seg selv etter hvert. Når du får til has­ta band­ha, vil du mer­ke stor for­skjell i po­si­sjo­ner som Katt/ku (s. 27), og Hund som ser ned (s. 65).

Yo­ga­tre­ning uke 2

Ak­ku­rat som i for­ri­ge uke kan du leg­ge inn noen po­si­sjo­ner når det pas­ser inn i hver­da­gen, el­ler du kan føl­ge an­be­fa­lin­ge­ne vi gir deg ut­over i ka­pit­te­let. Prøv å gjø­re hver en­kelt po­si­sjon minst én gang før du går løs på hele pro­gram­met, så du ikke øde­leg­ger ryt­men for­di du må stop­pe og lese om nes­te po­si­sjon. Sett av tid til å stu­de­re ukens po­si­sjon – Fjell­po­si­sjo­nen – eks­tra nøye. Uan­sett om du gjør egen­tre­ning, el­ler om du føl­ger pla­nen, bør du all­tid av­slut­te med Død­manns­stil­lin­gen (s 26).

Ak­ku­rat som et hus ikke er mer so­lid enn grunn­mu­ren det står på, vil kva­li­te­ten på vår egen jor­ding re­flek­te­res i yo­ga­po­si­sjo­ne­ne våre. Bruk tek­nik­ke­ne i det­te ka­pit­te­let til å jor­de deg godt.

UKE 2

NYE PO­SI­SJO­NER

✦ Ti­ger

✦ Pa­rig­hasa­na

✦ Kri­ger II

✦ Tri­an­gel

✦ Ut­strakt side­vin­kel

✦ Bred­beint, stå­en­de for­over­bøy

✦ Sta­ven

✦ Ma­richyasa­na

✦ Ho­de til kne

✦ Lig­gen­de vri II

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.