Bli kvitt plas­ten

Mat fra Norge - - LEDER - Per A. Borglund, re­dak­tør

I ÅR HAR VI for al­vor for­stått hvil­ket gi­gan­tisk miljø­pro­blem plast har blitt for li­vet på jor­da. Én ting er de gro­tes­ke bil­de­ne av dyr og fug­ler som blir fun­net døde el­ler for­kom­ne med ma­gen full av plast­søp­pel. Noe an­net er viss­he­ten om at mikro­plast har spredd seg bl.a. i drikke­vann. 90% av alle men­nes­ker har plas­tikk i blo­det!

I VÅR HVER­DAG er plast na­ert knyt­tet til mat på man­ge må­ter. For å hand­le (stort sett) dag­lig­va­rer for­bru­ker hver nord­mann i snitt 180 ba­ere­po­ser av plast i lø­pet av et år. Mat­vare etter mat­vare kom­mer grun­dig em­bal­lert i plas­tikk. Til sju­en­de og sist en­der alt det­te opp som 51 kilo plast­av­fall per inn­byg­ger. I bes­te fall blir det­te kilde­sor­tert. Vi vet alle at ube­gri­pe­lig mye plast al­li­ke­vel en­der i na­tu­ren, ikke minst i hav og inn­sjø­er.

SAM­TI­DIG med at fle­re og fle­re tar til vet­tet (dag­lig­vare­kje­den Meny slut­ter for ek­sem­pel å sel­ge en god del va­rer av plast, og har fa­set ut hy­giene­pro­duk­ter med mikro­plast), kom­mer boka Li­vet uten plast. Den er over­satt fra tysk, men pro­blem­stil­lin­ge­ne knyt­tet til plas­tikk er dess­ver­re uni­ver­sel­le. Hvert enes­te år hav­ner mer enn åtte mil­lio­ner tonn plast­av­fall i ha­vet. Det er mer plas­tikk enn fisk i ver­dens­ha­ve­ne.

SPØRSMÅLET er selv­sagt hva hver en­kelt av oss kan gjø­re. For­fat­ter­ne av boka kom­mer med en rek­ke hånd­fas­te og kon­kre­te råd. Du kan for ek­sem­pel kon­se­kvent vel­ge ket­sjup og sen­nep som har glas­s­em­bal­la­sje i ste­det for plast. Det er ikke kre­ven­de å byt­te ut de her­sens plast­po­se­ne med et handle­nett som kan bru­kes om igjen og om igjen. Kjøp så mye som mu­lig i løs vekt i ste­det for fer­dig em­bal­ler­te (gjett hva de er pak­ket i!) va­rer.

TA EN TITT i ditt eget kjøk­ken og se hvor mye plast som fin­nes der. Det mes­te kan byt­tes ut. Det fin­nes opp­vask­børs­ter la­get av tre, og hvor­for i all ver­den skal alt opp­be­va­res i be­hol­de­re av plast? Gårs­da­gens spa­getti­res­ter kan like godt put­tes i et gam­melt syl­te­tøy­glass som i en plast­boks. På loppe­mar­ke­der (og de pro­du­se­res fort­satt) fly­ter det av Nor­ges­glass som bok­sta­ve­lig talt er som skapt for å opp­be­va­re mat­va­rer i. De er dess­uten langt mer de­ko­ra­ti­ve enn Tup­per­wa­re.

BESTEMOR klar­te seg uten plast. Nå er det vår tur.

TANKEVEKKER: En ny bok gir gode råd om al­ter­na­ti­ver til plast i hver­da­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.