10 fakta om blom­kål

Til­syne­la­ten­de dør­gen­de kje­de­lig. Men du ver­den så mye godt du kan få ut av et blom­kål­hode.

Mat fra Norge - - INNHOLD - TEKST PER A. BORGLUND

«GRØNNSAKENES hvi­te dron­ning», skri­ver Opp­lys­nings­kon­to­ret for frukt og grønt, og ber deg om å set­te blom­kål på me­ny­en of­te­re: «En all­si­dig og sunn grønn­sak som de fles­te li­ker. Helse­eks­per­ter og kjen­diskok­ker ret­ter økt fo­kus på hele kål­grup­pen - bå­de på grunn av den her­li­ge sma­ken og på grunn av de sto­re helse­ef­fek­te­ne. Og blom­kå­len er bal­lets dron­ning, smak­full og vak­ker på mat­fa­tet», ly­der re­kla­men.

Po­pu­la­er også tid­li­ge­re «Blom­kaa­lens mat­nyt­ti­ge pro­dukt er den ab­normt ut­vik­le­de bloms­ter­stand, som dan­ner en ta­et, hvit mas­se av gre­ner og knop­per», he­ter det i La­ere­bog i have­dyrk­ning fra 1910. For­fat­ter Si­gurd Lys­bak­ken på­pe­ker også at blom­kå­len ikke tå­ler lang opp­be­va­ring: «I en kjø­lig kja­el­der hol­der den sig noen dage, men vis­ner og ta­per sig snart.» Så bruk den kjapt, for «blom­kaa­len er kjendt som en av de beds­te grøn­sa­ker til stuv­ning. Den er og­saa ut­mer­ket paa sup­pe.»

Olaug Lø­ken skrev i sine koke­bø­ker fra tid­lig 1900-tall at «Blom­kål er en av de dy­re­re grønn­sa­ker, men den er me­get sund, og så tar den sig så vak­kert ut, en­ten den lig­ger ale­ne el­ler man leg­ger den som en stor ro­se i midt­en med and­re grønn­sa­ker om­kring.»

Lø­ken opp­ford­ret sine le­ser­ne til å leg­ge blom­kå­len i kaldt vann med salt el­ler ed­dik for å få kål­or­me­ne til å kom­me ut. Hun men­te at den ble hvi­te­re av å ko­kes i vann med litt melk i.

Re­ker el­ler hum­mer

Olaug Lø­ken på­pek­te at blom­kål med reke­saus er en av­holdt for­rett, og sau­sen ble la­get ved at en hvit saus ble til­satt kraft av støt­te reke- el­ler hum­mer­skall, med rog­nen gnidd ut i sau­sen så far­ven blir rød. «Pil­le­de re­ker el­ler op­skå­ret hum­mer blan­des forsiktig i sau­sen. Til­sist også ½ el­ler 1 dsl. vin og et grand (snaut fi­re gram) ka­jen­ne el­ler mus­kat. Sau­sen med re­ke­ne i hel­les over det kok­te blom­kål­hode.»

I mo­der­ne bø­ker er for­fat­ter­ne mest opp­tatt av at blom­kål ikke må ko­kes dønn i hjel.

«Blom­kål kan med for­del dam­pes», skri­ver Chris­ti­ne In­gram i sin bok om grønn­sa­ker. Den kan dam­pes hel el­ler delt opp i bu­ket­ter. «Legg den på rist el­ler i et dør­slag over en gry­te med foss­ko­ken­de vann, legg lok­ket på og la blom­kå­len dam­pes til den så vidt er mør. Ta den opp med det sam­me. Hvis du li­ker blom­kå­len lett bru­net, kan du fre­se de dam­pe­de bu­ket­te­ne i litt smør el­ler oli­ven­olje til slutt.»

Le­ver og pølse­ret­ter

Blom­kål kan også bru­kes rå, el­ler for­vel­let. Det sis­te får du til ved å la bu­ket­te­ne lig­get et par mi­nut­ter i ko­ken­de vann, før du av­kjø­ler dem un­der is­kaldt, ren­nen­de vann.

I en opp­skrift på blom­kål­sa­lat he­ter det at blom­kå­len skal bru­kes rå – i små bu­ket­ter. I en sa­lat­bol­le skal dis­se ha føl­ge av gul­røt­ter som er grovt re­vet, klip­pet per­sil­le, 2 –3 sa­lat­bla­der, 2 ss hak­ket løk, røm­me og en sen­neps­saus. An­be­falt til­be­hør til alt fra fisk til le­ver og pølse­ret­ter.

FRA 1910: For­fat­te­ren av La­ere­bog i have­dyrk­ning skrev at «Blom­kaal­ho­de­ne er me­get øm­fin­dt­li­ge ba­a­de for sol og regn.»

VA­RIA­SJON: Blom­kå­len er ikke bare kritt­hvit. Grønn­sa­ken kan også va­ere grønn og rød. Far­gen har in­gen ting å si for sma­ken.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.