Mat­hias og Las­se fra Bodø er må­ne­dens unge og lo­ven­de

Det er ikke all­tid like lett å vel­ge yrke. Mat­hias Ki­strand (24) og Las­se Nord­eng (24) tes­tet ut bå­de gruve­job­bing og laste­bil­kjø­ring hjem­me på Faus­ke før de skjøn­te at de egent­lig lik­te å lage mat.

Mat fra Norge - - INNHOLD - TEKST OG FOTO MET­TE MØLLER

PÅ HUND­HOL­MEN Brygg­hus & Gastro­pub i Bodø sat­ser de to kom­pi­se­ne nå for fullt på kok­ke­yr­ket. Der har de va­ert kokke­la­er­lin­ger si­den det po­pu­la­ere spise­ste­det på kai­kan­ten åp­net dø­re­ne i no­vem­ber 2016.

Me­ny­en byr på alt fra norsk hus­manns­kost til klas­sisk pub­mat og in­ter­na­sjo­na­le ret­ter, med and­re ord et all­si­dig kjøk­ken med flust av mu­lig­he­ter for la­ere­vil­li­ge og hard­tar­bei­den­de kokke­spi­rer.

Rus­tikk og aer­lig

– Det­te er en vel­dig bra plass å va­ere la­er­ling på. Vi får prø­ve oss man­ge ulike ty­per mat­la­ging, og det er ar­tig at kjøk­ken­sje­fen byt­ter meny ofte og sat­ser på et stort inn­slag av lo­ka­le rå­va­rer. Det er til­gan­gen på rå­va­rer som be­stem­mer me­ny­en. Vi ba­ker alt sjøl også, alt fra sur­deigs­brød og knekke­brød til bur­ger­brød, sier Mat­hias.

Han er glad i å job­be med bå­de kjøtt og fisk, da­gens fers­ke fisk er all­tid en spen­nen­de ut­ford­ring, men tri­ves al­ler best når han får ut­fol­de seg med gar­ni­tyr og til­be­hør.

– Rus­tikk og aer­lig mat som sma­ker godt, det er min fa­vo­ritt. Ak­ku­rat slik vi ser­ve­rer den her på Hund­hol­men, smi­ler Mat­hias.

Las­se har stor sans for asia­tis­ke sma­ker, og li­ker å ut­fors­ke og lage nye ret­ter.

– Norsk mat og nors­ke rå­va­rer er fan­tas­tisk. Men jeg li­ker å mik­se ting, bru­ke ur­ter og kryd­der. Jeg blir in­spi­rert av mat fra hvor som helst i ver­den, bare den er god, sier Las­se. Gru­ver og pøl­ser

Beg­ge to un­der­stre­ker at de stor­tri­ves som kokke­la­er­lin­ger, og de gle­der seg til en frem­tid på et res­tau­rant­kjøk­ken.

Men at de to gut­ta fra Faus­ke nå blir kok­ker, er egent­lig gans­ke til­fel­dig.

Etter ung­doms­sko­len prøv­de de ulike lin­jer på vi­dere­gå­en­de, bå­de tek­nikk- og in­du­stri­ell pro­duk­sjon, ma­ri­ti­me fag og stu­die­spe­sia­li­se­ring ble tes­tet ut, men in­gen­ting falt helt i smak. Så da ble det ut og fin­ne seg en jobb.

– Vi har gjort mye for­skjel­lig. Blant an­net har vi job­bet sam­men i gru­ve­ne til Ham­mer­fall Do­lo­mitt. Do­lo­mitt er en hvit stein som blant an­net bru­kes i ma­ling, glass og tann­krem. Do­lo­mitt­gru­ve­ne lig­ger rett ved Faus­ke, så det var kort vei på jobb. Jeg har også va­ert laste­bil­sjå­før og dre­vet med vei­ar­beid, for­tel­ler Las­se.

– Og jeg har solgt grill­pøl­ser på Shell, smi­ler Mat­hias.

Bokna­fisk og raspe­bal­ler

Men hvor­dan fant de så ut at de skul­le bli kok­ker?

– Jeg tenk­te at mat­la­ging uan­sett er noe man har bruk for i hver­da­gen. La­erer­ne og un­der­vis­nin­gen på kokke­lin­ja på Faus­ke var vel­dig bra, og etter det førs­te året skjøn­te jeg at det­te var et yrke for meg, sier Mat­hias.

– Jeg viss­te over­hode ikke hva jeg skul­le bli, men så hør­te jeg fra fle­re at det­te var en ar­tig jobb. Jeg har all­tid va­ert glad i mat og nye sma­ker,

For­rett:

GRIL­LET SJØ­KREPS med blom­kålpuré, ris­tet blom­kål og has­sel­nøtt­pe­sto

Ho­ved­rett:

SHORT RIB fra Trond­heim Slakte­hus med sprø top­ping, bakt rødløk, gril­let asparges, has­sel­back­po­te­ter og feta­ost fra Bei­arn

Des­sert:

CHURROS med luf­tig møs­brøm, sol­ba­er­skum og rømme­sor­bet

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.