HELT SI­DEN

Mat fra Norge - - MAT & TALL -

Alex­an­der var li­ten, har han va­ert glad i sma­ker.

– Jeg har all­tid spist vel­dig mye. Da jeg var li­ten var jeg gans­ke rund, for­tel­ler han.

På øya Ven i Øre­sund mel­lom Hel­sing­borg i Sve­ri­ge og Hel­sing­ør i Dan­mark lag­de han sa­la­ter og stek­te alt­så schnitz­ler og rød­spet­te. Umid­del­bart lik­te han å job­be på et kjøk­ken. Alt han egent­lig vil­le, var å job­be. Sko­len var han lei av. Hel­ler ikke på res­tau­rant­sko­len i Hel­sing­borg fikk han pre­mie for hyp­pig opp­møte.

Sist vin­ter bruk­te Da­len Ho­tel ved inn­sjø­en Ban­dak i Tok­ke kom­mu­ne 16 mil­lio­ner på nytt kjøk­ken. Be­stik­ket er fra Eng­land, por­se­le­net fra Frank­ri­ke. Det er også der­fra Alex­an­der hen­ter mye av in­spi­ra­sjo­nen.

– Jeg er franko­fil til fin­ger­spis­se­ne. Vin, ost, man­ge av rå­va­re­ne. Ma­ten han ska­per i Res­tau­rant Ban­dak er fransk med en norsk-svensk vri.

Ekte mat

Nes­te år er det 125 år si­den Da­len Ho­tel sto klart til å ta i mot de førs­te gjes­te­ne. Byg­nin­gen ble pre­fab­rik­kert og frak­tet i mo­du­ler opp Tele­marks­ka­na­len. Den sto nem­lig fer­dig i 1892, to år før ho­tel­let. På den ti­den fan­tes det knapt en egen norsk arkitektur for sli­ke bygg, og ar­ki­tekt Hal­dor Lar­sen Bør­ve teg­net et ho­tell i en blan­ding av ju­gend- og sveit­ser­stil.

I til­legg teg­net han inn drage­ho­der til å pry­de en­de­ne av byg­nin­gen.

– Det er den na­sjo­nal­ro­man­tis­ke drage­sti­len, for­tel­ler Jon Ma­ri­us Aar­stad.

Han er re­sep­sjo­nist og his­to­rie- for­tel­ler ved ho­tel­let.

På åp­nings­da­gen i 1894 var me­ny­en kun skre­vet på fransk. På veg­gen i peise­stua hen­ger ori­gi­na­len. For sin­di­ge bøn­der i Tok­ke var nok me­ny­en gans­ke vans­ke­lig å for­stå.

Da­len Ho­tel har se­song fra april til no­vem­ber. Ho­tell­di­rek­tør Ma­lin Jern­berg og ei­er Thor Morten Hal­vor­sen for­ven­ter at Alex­an­der kjø­per inn rå­va­rer av høy kva­li­tet.

– Vi er kom­pro­miss­løse på rå­va­rer. Vi bru­ker kun det bes­te det går an å få tak i, lo­ver han.

Fis­ken gjes­te­ne får er vill­fan­get, an­da er fra Hol­te gård i Dran­ge­dal og lam­me­ne kom­mer rett fra pro­du­sen­ten Tele­mar­klam i Fyres­dal.

– De er best. De an­stren­ger seg for å le­ve­re kva­li­tet, slår Alex­an­der fast.

Da han var kjøk­ken­sjef for An­ders Blom­kvist ved Fiske­kom­pa­ni­et i Tromsø, fikk han med egne øyne se det bes­te av hva Nor­ge har å by på av rå­va­rer.

– Når det fin­nes fersk sjø­mat av så høy kva­li­tet, er det in­gen grunn til å kjø­pe fros­sen fisk og an­nen sjø­mat.

Kjøk­ken­sje­fen me­ner kva­li­te­ten på rå­va­re­ne er mye vik­ti­ge­re enn at gjes­te­ne skal få bil­lig mat.

– Bil­lig mat kan man lage hjem­me, på res­tau­rant skal man kose seg.

På me­ny­en i Res­tau­rant Ban­dak kan gjes­te­ne fin­ne bå­de hum­mer, kam­skjell og pigg­var. Vel og mer­ke om fis­ken er god nok. Har ikke fisk­ele­ve­ran­dø­ren til Alex­an­der vill­fan­get pigg­var, til­byr han hel­ler en vill­fan­get brei­flabb enn fros­sen – Her lu­rer jeg ikke gjes­te­ne. Ma­ten er ekte.

KJØK­KEN­SJEF: Alex­an­der Thu­lin le­der kjøk­ken­sta­ben på Da­len Ho­tel. Han har er­fa­ring fra Miche­lin-res­tau­ran­ter i Spa­nia og Sve­ri­ge, og gjør alt for å ser­ve­re gjes­te­ne ekte og god mat.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.