Fruk­tig høst­fest

Jeg er en av dem som els­ker å gå på opp­da­gel­ses­ferd i bu­tik­ken, og kan til­brin­ge lang tid der om jeg har an­led­ning til det. Til stor frust­ra­sjon for en­kel­te, jeg snak­ker selv­føl­ge­lig om min bed­re halv­del, men jeg dig­ger det.

Mat fra Norge - - NORSK BAKST - TEKST OG FOTO ELLEN M. E. LUNDRING

EKS­TRA STAS er det på høs­ten når frukt- og grønt­av­de­lin­ger over det gans­ke land bug­ner av nors­ke rå­va­rer. Ep­ler, pa­erer og plom­mer i lan­ge ba­ner.

Det er noe helt spe­si­elt med den nors­ke fruk­ten. Ly­se da­ger og kjø­li­ge net­ter gjør at fruk­ten mod­nes sak­te og får god tid til å ut­vik­le smak og aro­ma. Sam­men­lign et hvil­ket som helst eple med et norsk, og du vil all­tid kjen­ne igjen den nors­ke sma­ken.

Det mest po­pu­la­ere nors­ke ep­let he­ter Aro­ma og har en an­del på 30 pro­sent. Rød Gra­ven­stein er en god num­mer to. Viss­te du for­res­ten at Gra­ven­stein, sel­ve sym­bo­let på nors­ke ep­ler, egent­lig er dansk? For selv om den­ne eple­sor­ten har blitt dyr­ket her til lands si­den 1792, voks­te den først i dansk jord. Det sy­nes jeg vi skyl­der dans­ke­ne en ald­ri så li­ten takk for.

55 tu­sen tonn!

Ep­ler er fak­tisk den nest mest spis­te fruk­ten i Nor­ge, kun slått av ba­na­ner. Hvert år set­ter vi til livs over 55 tu­sen tonn ep­ler, det vil si over 10 kilo ep­ler hver, hvor­av 14 pro­sent er nors­ke. Her er det fort­satt noe å hen­te, men dog, vi er de­fi­ni­tivt et eple­spi­sen­de folk.

Pa­ere­ne står det ve­sent­lig dår­li­ge­re til med. Det pro­du­se­res mind­re enn en kvart pa­ere per per­son her til lands, vel 120 tonn. Pa­erer har leng­re vekst­se­song og tren­ger tør­re­re og var­me­re kli­ma enn ep­ler. Der­for har det til ti­der va­ert pro­ble­mer med kva­li­te­ten på nors­ke pa­erer, som har måt­tet se seg slått av ver­dens­ene­ren Con­fe­ren­ce.

Hel­dig­vis fin­nes det håp, og det har det vel­klin­gen­de nav­net Ce­lina. Den nye nors­ke pa­ere­sor­ten om­ta­les som det sis­te hå­pet for frem­ti­den til den nors­ke pa­eren. Ser du den rødflam­me­de pa­eren i frukt­av­de­lin­gen vet du hva du må gjø­re om du vil fort­set­te å ha nors­ke pa­erer i bu­tik­ken.

Fra na­tu­rell til syl­te­tøy

Plom­me er en an­nen ar­tig li­ten frukt som fin­nes i utal­li­ge for­mer, stør­rel­ser og far­ger. Hele 2000 plomme­sor­ter fin­nes det. Plom­mer har sin opp­rin­nel­se i Vest-Asia, men dyr­kes nå over hele ver­den. Den nors­ke plomme­pro­duk­sjo­nen lig­ger på vel 1000 tonn per år.

Fel­les for dis­se fruk­te­ne er at de har utal­li­ge bruks­om­rå­der. Fra å spi­ses na­tu­rell til syl­te­tøy og til bak­verk, des­ser­ter og ka­ker. Sist­nevn­te er selv­føl­ge­lig min fa­vo­ritt. Fruk­te­ne har også en unik evne til å ta til seg smak, så her er det vir­ke­lig bare fan­ta­si­en som set­ter gren­ser.

Vel­sma­ken­de ka­ker og des­ser­ter tren­ger ver­ken å va­ere vans­ke­li­ge el­ler tid­kre­ven­de. Det får du noen ek­semp­ler på her. Våg også å leke litt og prøv deg fram med ulike kryd­der for å ska­pe ditt per­son­li­ge preg på opp­skrif­te­ne. Det vik­tigs­te er å bru­ke de nors­ke va­ri­an­te­ne så len­ge den kor­te se­son­gen va­rer, man går glipp av så mye ved å la det va­ere.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.