Det er kan­skje ikke så vans­ke­lig?

Mat fra Norge - - LOKALE BØKER - PAB

NED I VEKT!

En li­ten guide til stor end­ring Berna­det­te Fi­sers

138 si­der

199 kro­ner

Gyl­den­dal

SLANKEBØKER skal du få bil­lig av meg, men det slo meg at jeg skul­le bru­ke noen mi­nut­ter på den­ne for å se hva som ser­ve­res. For­fat­te­ren er fra Aust­ra­lia, og skal ha slan­ket av seg 30 kilo på 30 da­ger, ned fra 128 kilo. Hun har sam­let sine 31 bes­te råd mel­lom dis­se to per­me­ne.

Ligg unna suk­ker

«Jeg spi­ser ikke suk­ker. Hvor­for? Du kan bli tjukk av å spi­se det. Så en­kelt er det.» «Jeg spi­ser nes­ten ikke be­ar­bei­det mat. Dess­ver­re er cir­ka 80% av all ma­ten vi kjø­per på bu­tik­ken be­ar­bei­det.» «Jeg drik­ker ald­ri mi­ne­ral­vann (brus) el­ler frukt­juice. Brus er fylt til ran­den av suk­ker og kan gjø­re deg tjukk. Ikke drikk deg til fed­me - det er fort gjort.» «Jeg drik­ker mas­se vann.» «Jeg kjø­per ikke slanke­mat el­ler lett­pro­duk­ter.»

La meg hop­pe til re­gel num­mer 9, som ly­der: «Jeg går minst 10 000 skritt hver dag, el­ler tre­ner til­sva­ren­de. Hvor­for? Tre­ning gjør at vi for­bren­ner fett, fø­ler oss fan­tas­tisk og får økt vel­va­ere. Det øker også mus­kel­mas­sen, som hjel­per deg å for­bren­ne fett ras­ke­re.»

Så langt hen­ger det­te på greip, og det er mer å hen­te: «Jeg spi­ser rene og na­tur­li­ge rå­va­rer, slik som egg, grønn­sa­ker, fisk, kjøtt, helt frukt, korn, bøn­ner, mei­eri­pro­duk­ter og nøt­ter. Frisk og ren mat er mat­va­rer som be­står av én en­kelt in­gre­di­ens, van­lig­vis uten in­gre­di­ens­lis­te. De kan kom­bi­ne­res med and­re rene rå­va­rer til vel­sma­ken­de mål­ti­der. Du vet ak­ku­rat hva du får i deg, mat uten skjult suk­ker, fett el­ler syn­te­tis­ke kje­mi­ka­li­er. Jeg fore­trek­ker øko­lo­gisk kylling, kjøtt av stor­fe som er alet opp på gress og fritt­gå­en­de svin. Kjøp kjøtt og fisk fra dyr som er be­hand­let så hu­mant som mu­lig. Sma­ken blir enda bed­re hvis du kryd­rer ma­ten med ur­ter og kryd­der, og det hjel­per også på mett­hets­fø­lel­sen. Om vin­te­ren lang­tids­ko­ker jeg ma­ten, og som­mer­en la­ger jeg mas­se sa­la­ter -en­kelt!»

La oss også ta med noe av det for­fat­te­ren all­tid har i ska­pet sitt: Egg (fra fritt­gå­en­de hø­ner), yog­hurt, hel­melk, røm­me, ost, smør, ba­er, svine­kjøtt­deig fra fritt­gå­en­de svin, okse­kjøtt, øko­lo­gisk kylling, ba­con og laks.

Sett meg når som helst på en slanke­kur som det­te!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.